Drutvo arhitekata Varadin" (DAV) je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja 40 arhitektica i arhitekata koji djeluju u gradu Varadinu i Varadinskoj upaniji. Postoji od 1983. godine, kada je osnovano Drutvo arhitekata varadinsko - me?imurske regije. Od 1997. godine djeluje kao samostalna udruga pod imenom - Drutvo arhitekata Varadin".

DAV je ?lan Udruenja hrvatskih arhitekata (UHA) -  strukovnog saveza svih drutava arhitekata koja djeluju na podru?ju Republike Hrvatske.

Primarni opseg interesa Drutva je senzibiliziranje javnosti o aktualnoj arhitektonskoj i urbanisti?koj problematici  te aktivno djelovanje i sudjelovanje u razvoju prostora Grada i upanije, sve u svrhu dizanja standarda u arhitektonskom i urbanisti?kom projektiranju i razvoju prostora.

U tom smislu, svoju stru?nost, u okviru nae udruge, stavljamo u slubu i za dobrobit javnog interesa. Unutar udruge me?usobno povezujemo ideje i na?in razmiljanja, kao i  kroz suradnju sa srodnim udrugama i institucijama.

Na izbornoj skuptini odranoj 17.11.2011. izabrano je predsjednitvo za dvogodinji mandat, a ?ine ga arhitektice i arhitekt: predsjednica Maja Kireta dipl.ing.arh., tajnica Emilija Vlahek dipl.ing.arh., te ?lanice i ?lan predsjednitva Nives Gorski dipl.ing.arh., Antonija Bogadi dipl.ing.arh., i Hrvoje Matic dipl.ing.arh.

Naglasak rada drutva je na promicanju na?ela odrive granje i odrivog prostornog planiranja, te na uklju?ivanje struke pri donoenju zakona, propisa i pravilnika vezanih uz arhitektonsko projektiranje i graditeljstvo, posebno u nerijeenim i neuskla?enim pitanjima.