Urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazni natje?aj

 

PARK 12 BRANITELJA SA SPOMEN OBILJEJEM U LEPOGLAVI 

Rezultati 

 

1.12.2016.

 

 

 

rad 1 b 

 

 

 

GRAD LEPOGLAVA

i

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Urbanisti?ko arhitektonsko - krajobrazni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju

 

N A T J E ? A J

za izradu idejnog rjeenja: Park 12 branitelja sa spomen obiljejem u Lepoglavi

 

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovi?a 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, Internetska adresa: http://www.lepoglava.hr/ kojeg zastupa gradona?elnik Marijan kvari?, Telefon: +385 (0)42/770-410, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, odgovorna osoba: predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

REGISTARSKI BROJ NATJE?AJA: 30-16/LE-AUK/JN

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Predmet i svrha natje?aja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanisti?ko-arhitektonsko-krajobraznog rjeenja za Park branitelja sa spomen obiljejem u Lepoglavi, na na?in da se formira novi park sa spomen obiljejem kako bi se odala po?ast palim lepoglavskim braniteljima. Park bi bio dopuna novom vizualnom identitetu i vrijednoj batini Grada Lepoglave koja ?e time dobiti visokovrijedan suvremeni javni prostor i novu to?ku okupljanja gra?ana i posjetitelja. Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na pologa za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju.

 

Na natje?aj, koji je trajao od 15. rujna 2016. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 03. studenog  2016. god., zaprimljeno je ukupno 25 radova.

 

OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu:

Kata Marunica, dipl.ing.arh. predsjednica,

Mr.sc. Zdravko Jakop,

Zdenka aroli?, dipl.ing.arh.,

Nives Gorski, dipl.ing.arh. - zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda.

 

TEHNI?KA KOMISIJA: Valentina Fitrek, dipl.ing.arh.,

TAJNICA NATJE?AJA: Emanuela Gr?an, dipl.ing.arh.

 

Ocjenjiva?ki sud je na VI. sjednici odranoj 25. studenog 2016. god. jednoglasno donio slijede?u odluku o dodijeli nagrada:

 

I.  NAGRADA

rad 1 a

 

rad 1 b  rad 1 c

 

I.  Nagrada u neto iznosu  10.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 18

 

AUTORI:

Martina Rui?,

Marin Josipovi?,

Edo Murti? 

 

II.  NAGRADA

rad 2 a

rad 2 b

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 4

           

AUTORI:

Dora Lon?ari?,

Mario Kralj,

Saa Kouta,

Ljiljana Lon?ari?       

  

III.  NAGRADA

rad 3 a

 

rad 3 b

 

III. Nagrada  u neto iznosu 4.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 16

 

AUTORI:

Marko Soi?,

Sanja Bibuli?,

Dunja Duki?,

Andreja Ben?i?,

Daniela Grakali?

  

Natje?aj je proveden u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave  bagatelne vrijednosti (''Slubeni vjesnik Varadinske upanije'' broj 22/14) i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza.

  

Za Ocjenjiva?ki sud:

Emanuela Gr?an, dia,

tajnica natje?aja