Urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazno - likovni natje?aj 

 

SPOMEN OBILJEJE U KRAPINI SMRTNO STRADALIM I UMRLIM BRANITELJIMA

U DOMOVINSKOM RATU S PODRU?JA KRAPINSKO ZAGORSKE UPANIJE

 

Objava 

 

18.9.2017.

 

 

 

slika za oglas

 

 

 

 

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI, PODRUNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE UPANIJE

 

raspisuje, a

 

 

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

organizira i provodi

 

 

 

Op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju i anketni

 

 

 

N A T J E ? A J

 

 

 

za izradu Idejnog urbanisti?ko arhitektonsko krajobrazno likovnog rjeenja: Spomen obiljeje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s podru?ja Krapinskozagorske upanije

 

Registarski broj natje?aja: 47-17/KR-UAKL/NJN.

Natje?aj nije u sustavu javne nabave.

 

 

VRSTA, STUPANJ SLOENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJE?AJA

Natje?aj je: urbanisti?ko arhitektonsko krajobrazno - likovni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju i anketni.

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, Podrunica Krapinsko-zagorske upanije, Magistratska 28, 49000 Krapina, OIB: 34339873375, Internetska adresa: http://www.udruga2gbr-gromovi.hr/, koju zastupa predsjednik Zvonimir Kantoli?, telefon: +385957798332, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata je Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin).

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:

Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku i latini?nom pismu.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Predmet natje?aja je Park Janka Drakovi?a u Krapini, na ?kbr. 1569 k.o. Krapina-grad, koji treba integralno sagledati (ui obuhvat - zapadni dio ?estice je za realizaciju, a iri obuhvat - isto?ni dio ?estice predstavlja anketni dio natje?aja).

Svrha natje?aja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanisti?ko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rjeenja za Spomen obiljeje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s podru?ja Krapinskozagorske upanije. Krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja po?asti palim braniteljima s podru?ja Krapinsko-zagorske upanije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove to?ke okupljanja u Krapini.

Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na pologa za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju, te realizaciju spomen obiljeja (ui obuhvat).

 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizi?ke stru?ne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt/ica, ili ovlateni arhitekt/ica urbanist/ica, ili ovlateni krajobrazni arhitekt/ica, ili dipl.ing.arh., ili mag.ing.arch. Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natje?aja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici ne mogu predati natje?ajni rad samostalno. 

Na ovom natje?aju ne mogu kao natjecatelji sudjelovati: zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja u slu?aju da je provoditelj pravna ili fizi?ka osoba ured ovlatenog arhitekta, Voditelj natje?aja, zamjenik Voditelja natje?aja, ?lanovi Ocjenjiva?kog suda, zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda, Tajnica natje?aja, ?lanica Tehni?ke komisije, izra?iva?ica natje?ajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, te svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje Ocjenjiva?kog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako se time ugroava konkurencija.

 

NATJE?AJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natje?ajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista ?e biti dostavljena natjecatelju potom.

 

ROKOVI:

 

Po?etak natje?aja: 18.09.2017. god.

 

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 3.10.2017. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Rok za davanje odgovora na pitanja: 9.10.2017. god. Pisani odgovori bit ?e objavljeni na www.davz.hr  i dostavljeni svima koji su podigli natje?ajni elaborat - podloge i ostavili svoju adresu elektroni?ke pote.

 

Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova:  2.11.2017. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

 

Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, Podrunica Krapinsko-zagorske upanije, Magistratska 28, 49000 Krapina, s naznakom NE OTVARAJ natje?ajni rad Spomen obiljeje.

 

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime poiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom poiljatelja. Ukoliko se natje?ajni rad alje potom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti poiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natje?ajnog rada pod ?poiljatelj? ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natje?ajnog rada niti upu?ivati na autora natje?ajnog rada. Svaki takav rad ?e se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

 

?LANOVI I ZAMJENICA ?LANA OCJENJIVA?KOG SUDA, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu tri (3) ?lana:

 

?lanovi Ocjenjiva?kog suda

 

1. Tomislav Vre, dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt   

    predsjednik Ocjenjiva?kog suda,

2. Milivoj Mika, dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt,

3. Stjepan Du, hrvatski branitelj,

 

Zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda

 

Kaja prljan Bui?, mag.ing.prosp.arch., ovlatena krajobrazna arhitektica,

 

Tehni?ka komisija

 

Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica,

 

Tajnica natje?aja

 

Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica.

 

 

NAGRADE:

 

Odre?en je ukupni nagradni fond u iznosu od 20.000,00 kn neto.

Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

 

           Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

   1. nagrada

1

10.000,00 kn

   2. nagrada

1

6.000,00 kn

   3. nagrada

1

4.000,00 kn

                        UKUPNO                                        3                          20.000,00 kn

 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

 

Formalni kriteriji: uskla?enost rada s Uvjetima natje?aja, Programom natje?aja i prostorno-planskom dokumentacijom.

Isklju?it ?e se radovi:  

 

- Predani poslije roka navedenog u Uvjetima natje?aja

- Koji ne sadre priloge navedene u Uvjetima natje?aja

- ?ija oprema natje?ajnog rada nije u skladu s Uvjetima natje?aja

- Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natje?aja i ostalim uvjetima natje?aja.

 

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema slijede?im osnovnim kriterijima:

 

-       Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst

-       Prostorna i oblikovna kvaliteta

-       Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i krajobraznim vrijednostima

-       Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja

-       Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi.

 

PROCIJENJENA / PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 500.000,00 kn (bez PDV-a) za ui obuhvat zahvata.

 

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natje?aja.

Natje?aj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridravati.

 

 

OCJENJIVA?KI SUD