Urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazno - likovni natje?aj 

SPOMEN OBILJEJE U KRAPINI SMRTNO STRADALIM I UMRLIM BRANITELJIMA

U DOMOVINSKOM RATU S PODRU?JA KRAPINSKO ZAGORSKE UPANIJE

 

Rezultati

 

23.11.2017.

 

 

1 naslovna

 

 

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI, PODRUNICA KRAPINSKO - ZAGORSKE UPANIJE

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

 

Op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju i anketni

 

N A T J E ? A J

za izradu Idejnog urbanisti?ko arhitektonsko krajobrazno likovnog rjeenja: Spomen obiljeje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s podru?ja Krapinskozagorske upanije

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, Podrunica Krapinsko-zagorske upanije, Magistratska 28, 49000 Krapina, OIB: 34339873375, Internetska adresa: http://www.udruga2gbr-gromovi.hr/, koju zastupa predsjednik Zvonimir Kantoli?, telefon: +385957798332, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata je Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin).

 

REGISTARSKI BROJ NATJE?AJA: 47-17/KR-UAKL/NJN.

 

Natje?aj nije u sustavu javne nabave.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Predmet natje?aja je Park Janka Drakovi?a u Krapini, na ?kbr. 1569 k.o. Krapina-grad, koji treba integralno sagledati (ui obuhvat - zapadni dio ?estice je za realizaciju, a iri obuhvat - isto?ni dio ?estice predstavlja anketni dio natje?aja).

Svrha natje?aja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanisti?ko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rjeenja za Spomen obiljeje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s podru?ja Krapinskozagorske upanije. Krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja po?asti palim braniteljima s podru?ja Krapinsko-zagorske upanije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove to?ke okupljanja u Krapini.

Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na pologa za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju, te realizaciju spomen obiljeja (ui obuhvat).

 

Pored formalnih KRITERIJA uskla?enosti rada s uvjetima raspisa natje?aja (s Uvjetima natje?aja, Programom  natje?aja, te prostorno-planskom dokumentacijom, te u pogledu rokova, opreme, sadraja i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud je valorizirao/ocjenjivao radove prema slijede?im Osnovnim kriterijima:

-       Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst

-       Prostorna i oblikovna kvaliteta

-       Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i krajobraznim vrijednostima

-       Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja

-       Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi.

 

Na natje?aj, koji je trajao od 18.09.2017. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 2.11.2017. god., zaprimljeno je ukupno 17 radova.

 

OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu:

Tomislav Vre, dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt - predsjednik,

Milivoj Mika, dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt,  

Stjepan Du, hrvatski branitelj,

Zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda - Kaja prljan Bui?, mag.ing.prosp.arch., ovlatena krajobrazna arhitektica.

TEHNI?KA KOMISIJA: Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

TAJNICA NATJE?AJA: Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Ocjenjiva?ki sud je na V. sjednici odranoj 21. studenog 2017. god. ve?inom glasova donio slijede?u odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  10.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 10

     AUTORI: SKUP-A

         Filip Romi?

         Kreimir Romi?

 

 

 

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 8

      AUTORI:  X.3.m. d.o.o.

           Mirko Buvini?, dipl.ing.arh.

Mirela Bonjak, dipl.ing.arh.

Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.

 

 

 

 

III. Nagrada  u neto iznosu 4.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 5

      AUTORI: Hren Mia-Martina

          Konjevod Tomislav

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 500.000,00 kn (bez PDV-a) za ui obuhvat zahvata.

 

Natje?aj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza.

 

  

Za Ocjenjiva?ki sud:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja  

 

Nagra?eni radovi: http://bit.ly/2iKPkp7