Urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazno - likovni natje?aj

SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OP?INE BEDNJA  

Objava  

22.1.2018.

 

slika bednja objava

OP?INA BEDNJA

raspisuje, a

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

organizira i provodi

 

Urbanisti?koarhitektonskokrajobraznilikovni, prvog stupnja sloenosti za realizaciju

 

NATJE?AJ 

 za izradu idejnog rjeenja: SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OP?INE BEDNJA

 

Registarski broj natje?aja: 53-18/BD-UAKL/NJN 

Natje?aj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi - bagatelna nabava.

VRSTA, STUPANJ SLOENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJE?AJA

Natje?aj je: urbanisti?koarhitektonskokrajobraznilikovni, prvog stupnja sloenosti za realizaciju

 

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Op?ina Bednja, Trg Sveta Marije 26,42253 Bednja, OIB: 48874522780, Internetska adresa: http://www.bednja.hr/, koju zastupa na?elnik Damir Poljak, telefon: +38542796309, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin) i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varadin, telefon:    +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   (Drutvo arhitekata Varadin)  

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:

Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku i latini?nom pismu.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Natje?aj je pokrenut iz elje da se oda po?ast palim braniteljima Domovinskog rata op?ine Bednja, stoga se pozivaju arhitekti i umjetnici da promisle o parceli koja je predmet natje?aja i daju joj reprezentativnu vrijednost.

Spomen park se nalazi uz povijesnu jezgru naselja Bednja, stoga njegovo oblikovanje mora biti primjereno i u skladu s okolnim kontekstom (vizure).

Predmet natje?aja je oblikovanje spomen  parka na novoformiranoj k.?. 61/1, k.o. Bednja, ?iji oblik je uvjetovan prostorno planskom dokumentacijom i ne moe se mijenjati. Povrina obuhvata zahvata iznosi P cca = 650m2.

Cilj natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljih rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja.

 

 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizi?ke stru?ne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt/ica, ovlateni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlateni krajobrazni arhitekt/ica,  dipl.ing.arh, mag.ing.arh. Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natje?aja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici ne mogu predati natje?ajni rad samostalno. 

Na ovom natje?aju ne mogu kao natjecatelji sudjelovati: Zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja u slu?aju da je provoditelj pravna ili fizi?ka osoba ured ovlatenog arhitekta, voditelj natje?aja, zamjenik voditelja natje?aja, ?lanovi ocjenjiva?kog suda, zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda,  tajnica natje?aja, ?lanica tehni?ke komisije, izra?iva?i natje?ajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje ocjenjiva?kog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako se time ugroava konkurencija. 

 

NATJE?AJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natje?ajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista ?e biti dostavljena natjecatelju potom.

  

ROKOVI:

Po?etak natje?aja: 22.01.2018. god.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 05.02.2018. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Rok za davanje odgovora na pitanja: 13.02.2018. god. Pisani odgovori bit ?e objavljeni na www.davz.hr  i dostavljeni svima koji su podigli natje?ajni elaborat - podloge i ostavili svoju adresu elektroni?ke pote.

Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova08.03.2018. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: Op?ina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, s naznakom NE OTVARAJ natje?ajni rad Spomen park braniteljima.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime poiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom poiljatelja.

Ukoliko se natje?ajni rad alje potom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti poiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natje?ajnog rada pod poiljatelj ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natje?ajnog rada, niti upu?ivati na autora natje?ajnog rada. Svaki takav rad ?e se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

?LANOVI I ZAMJENICA ?LANA OCJENJIVA?KOG SUDA, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu tri (3) ?lana:

 

Predsjednik ocjenjiva?kog suda

1.Hrvoje Bilandi? dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt

 

?lanovi ocjenjiva?kog suda

2.Mr.sc. Zdravko Jakop,  dravni tajnik RH

3.Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch., ovlateni krajobrazni arhitekt

 

Zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda

4.Draenka Salopek Gregurin?i?, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Tehni?ka komisija

Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica,

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica.

NAGRADE:

Odre?en je ukupni nagradni fond u iznosu od 30.000,00 kn neto.

Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

             Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

   1. nagrada

1

15.000,00 kn

   2. nagrada

1

9.000,00 kn

   3. nagrada

1

6.000,00 kn

                                 UKUPNO                                            3                               30.000,00 kn

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: uskla?enost rada s Uvjetima natje?aja, Programom natje?aja i prostorno-planskom

dokumentacijom

Isklju?it ?e se radovi:

-                     Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima

-                     Koji ne sadre priloge navedene ovim uvjetima

-                     ?ija oprema natje?ajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima

-                     Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natje?aja i ostalim uvjetima natje?aja

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
  • Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 320.000,00 kn (bez PDV-a).

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natje?aja.

Natje?aj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridravati.

 

OCJENJIVA?KI SUD