?IJI JE OVO GRAD?

Po?etak projekta

29.1.2018.

zKn RGB

 

 

Zaklada Kultura Nova koja poti?e stabilizaciju i razvoj civilnog drutva na podru?ju kulture i umjetnosti je podrala i financirat ?e tokom 2018.g. projekt ?iji je ovo grad?. Projekt je osmiljen u Drutvu arhitekata Varadin koje je u svrhu provedbe projekta udrueno sa jo ?etiri drutva arhitekata u Hrvatskoj po kriteriju gradova sli?ne veli?ine Pulom, Zadrom, Karlovcem i ibenikom.

Prema smjernicama zaklade razvit ?e se suradni?ka, zagovara?ka platforma za  planiranje i ure?enje javnih prostora na suvremen, inovativan, participativan, integralan i transparentan na?in i postizanje pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.

Hrvatski gradovi raspolau sa vrijednim, ali zanemarenim prostorima u javnom vlasnitvu. Svijest gra?ana o tome da je svaki javni prostor njihov resurs, i svijest uprave o vrijednosti javnog prostora je u Hrvatskoj vrlo niska.  Kvalitetni javni prostori stvaraju osje?aj zajednitva, na njima se susre?u razli?ite drutvene skupine, poti?u razvoj gra?anskog identiteta i kulture, razvijaju ponos, drutvene veze i ljudsku sre?u. Vrijednost jednog grada definirana je prvenstveno njegovim javnim prostorima naspram privatnih. Stoga je neobi?no vano da se promijene uobi?ajeni zastarjeli modeli planiranja javnih prostora i da se oni po?nu planirati na novi na?in.

Uobi?ajena prostorno - planerska praksa u Hrvatskoj teko pronalazi odgovore na izazove i pitanja planiranja suvremenih javnih prostora. Modeli i obrasci prostornog planiranja su zastarjeli i rezultiraju ure?enjem i izgradnjom neadekvatnih javnih prostora koji ?esto nisu u skladu s eljama i potrebama korisnika tj. gra?ana. Javni gradski prostori uglavnom se planiraju i ure?uju na na?in da lokalna uprava jednostrano, ?esto bez ikakvog propitivanja javnog mnijenja, a ponekad i bez konzultacija sa strukom donosi odluke o sudbini javnih gradskih prostora. U zadnje vrijeme, svjedoci smo i svojevrsnog bunta gra?ana i civilnih udruga, ali i reakcija iz strukovnih udruenja na takav pristup. Nadalje, ?ak i rjeenja koja izra?uju stru?njaci (arhitekti), bilo direktnom narudbom od strane lokalne uprave ili kao rezultat provedenih urbanisti?ko - arhitektonskih natje?aja, jo uvijek ne daju adekvatne odgovore na sve izazove suvremenog prostornog planiranja. Takva rjeenja naj?e?e su usmjerena na formu te slabo povezana s okolnim prostorom. Opisano stanje, u ve?oj ili manjoj mjeri, prisutno je u svim regijama Hrvatske. Postoje pojedina?ne inicijative, uglavnom lokalnih civilnih udruga koje su osvijestile ove probleme i koje ih nastoje aktualizirati u svojim sredinama. Naalost, sustavan pristup promjeni ustaljenih modela i dominantnih koncepcija ne postoji niti na strukovnom nivou niti na nivou lokalne uprave.

U svakom od   gradova partnera  proteklih godina desili su se razni projekti, doga?anja, radionice na temu javnih prostora, ne nuno potaknuta od drutava arhitekata. Cilj projekta je razmijeniti i sabrati sva individualno sakupljena znanja i informacije. Kroz tri susreta (u Karlovcu, Zadru i Varadinu) tijekom projekta organizirat ?e se predavanja i radionice prema zadanim temama:

  • Analiza postoje?eg stanja otvorenih javnih prostora u 5 gradova RH (?lanicama platforme)
  • Metodologija participativnog pristupa - identifikacija dionika, pobu?ivanje interesa javnosti, provo?enje anketa, osnivanje fokus grupa i sl.
  • Privremeno koritenje
  • Male intervencije i kompleksni zahvati u javnom prostoru
  • Inovativne metode planiranja
  • Prijedlozi i preporuke za primjenu alata u lokalnom kontekstu.

 

Vano je da osim arhitekata na radionicama sudjeluju i drugi dionici koji se bave planiranjem javnih prostora: lokalna uprava, udruge civilnog drutva i institucije posebno iz segmenta kulture i umjetnosti, druge struke, gra?ani. Neobi?no je vano  glasno izgovoriti konkretne pozitivne primjere iz lokalne prakse, a pogotovo  negativne primjere te na?ine na koji su ili nisu uspjeno rijeeni. Poti?e se razgovor me?u svim dionicima jer (loa) komunikacija je ?esti uzrok loih odluka.

elja platforme ?iji je ovo grad? je ja?anje kapaciteta lokalnih drutava arhitekata i drugih dionika za suvremeno, inovativno, participativno, integralno i transparentno planiranje javnih prostora, pove?anje svijesti javnosti o njihovim potencijalima i isticanje vanosti sudjelovanja svih dionika u njihovom kreiranju.

foto strelice ?iji je ovo grad korigirano risajz