Urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazno - likovni natje?aj

SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OP?INE BEDNJA 

Rezultati

6.4.2018.

 

 

prvomjesto

 

OP?INA BEDNJA

i

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Urbanisti?ko arhitektonsko krajobrazno - likovni, prvog stupnja sloenosti za realizaciju

 

NATJE?AJ

za izradu idejnog rjeenja:

 

SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OP?INE BEDNJA

 

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Op?ina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, OIB 48874522780, Internetska adresa: http:/ www.bednja.hr ,koju zastupa na?elnik Damir Poljak, telefon: 042/796-309, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin) i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varadin, telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Drutvo arhitekata Varadin)  

 

Registarski broj natje?aja: 53-18/BD-UAKL/NJN

 

Natje?aj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi - bagatelna nabava.

 

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Predmet natje?aja je oblikovanje spomen parka na novoformiranoj k.?. 61/1, k.o. Bednja, koji se nalazi uz povijesnu jezgru naselja Bednja, stoga njegovo oblikovanje mora biti primjereno i u skladu s okolnim kontekstom (vizure).

 

Svrha natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljih rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga. Natje?aj je pokrenut iz elje da se oda po?ast palim braniteljima Domovinskog rata op?ine Bednja.

Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na podloga za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju, te realizaciju spomen parka.

 

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
  • Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi

 

 

Na natje?aj, koji je trajao od 22.01.2018.. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 08.03.2018. god., zaprimljeno je ukupno 18 radova.

 

OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu:

 

Predsjednik ocjenjiva?kog suda

  1. 1.Hrvoje Bilandi? dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt

?lanovi ocjenjiva?kog suda

  1. 2.Mr.sc. Zdravko Jakop, dravni tajnik RH
  2. 3.Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch., ovlateni krajobrazni arhitekt

 

Zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda

  1. 4.Draenka Salopek Gregurin?i?, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Tehni?ka komisija

Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica,

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica.

 

Ocjenjiva?ki sud je na VI. sjednici odranoj 04.04.2018. ve?inom glasova donio slijede?u odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu 15.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 2:

     AUTORI: Ivana Tomaevi?, mag.ing.prosp.arch.; Katarina ?ovi?, mag.ing.prosp.arch.; Mihaela Metrovi?, mag.ing.prosp.arch.; Domagoj Vranje, mag.ing.prosp.arch.

tlocrt-M200 Medium 1vizualizacija 1 Medium 1

plakat A4 Medium 1

 

 

II. Nagrada u neto iznosu 9.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 8:

     AUTORI: Boris Buljan, mag.ing.arch.; Arian Todorovi?, dipl.in.arh.urb.; Tomislav Krito, dipl.in.arh.urb.; Dorian Vujnovi?, abs.arh.; Mateo Zonta, stud.arh.; Martina Vitlov, stud.arh.

tlocrt 2 2

prikaz 2

PLAKAT1 Medium 2PLAKAT2 Medium 2

 

 

III. Nagrada u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 13:

     AUTORI: X.3.M. d.o.o.; Mirko Buvini?, dipl.ing.arh.; Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.; Mirela Bonjak, dipl.ing.arh.

tlocrt 3prikaz 3

plakat 3plakat2 3

 

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 320.000,00 kn (bez PDV-a).

 

Natje?aj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza.

 

Za Ocjenjiva?ki sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja