"?iji je ovo grad?"

Karlovac

21.4.2018.

 

Karlovac foto

U Karlovcu je proli tjedan, 11. i 12. 4.2018. odran prvi susret projektnih partnera u sklopu projekta ?iji je ovo grad? s temom aktivnog sudjelovanja javnosti u planiranju i ure?enju javnih prostora. Projekt ?iji je ovo grad? osmislilo je Drutvo arhitekata Varadin, a provodi ga u suradnji s Drutvom arhitekata, gra?evinara i geodeta Karlovac, Drutvom arhitekata ibenik, Drutvom arhitekata Zadar i Drutvom arhitekata Istre. Svrha projekta je osnivanje suradni?ke i zagovara?ke platforme za suvremeno planiranje javnih prostora na participativan i integralan na?in.

Prvi dan susreta proao je u razmjeni iskustava i analizi stanja javnih prostora u pet hrvatskih gradova. Navedeni su pozitivni i negativni primjeri i uo?ena neka zajedni?ka iskustva, ali i neke specifi?nosti.

Drugi dan susreta u Karlovcu govorilo se o uklju?ivanju javnosti u planiranje javnih prostora. Suvremeni pristup poti?e uklju?ivanje i drugih dionika, osim predstavnika lokalne uprave i arhitekata, i to javnih institucija, civilnih udruga i gra?ana. Sociologinja Diana Magdi? govorila je o modelima participativnog planiranja prostora navode?i splitske primjere. Naglasila je da je za uklju?ivanje gra?ana bitna motivacija te da javni interes treba svesti na osobnu razinu. Gra?anima treba objasniti da ?e kvalitetan javni prostor ne samo pove?ati kvalitetu ivota nego i podi?i cijenu privatnih nekretnina u svojoj blizini, isto kao to ?e zaputen ili neadekvatan javni prostor sruiti vrijednost nekretnina koje ga okruuju. Skrenula je pozornost i na mogu?nost manipuliranja miljenjem javnosti kroz provo?enje anketa, bilo kroz svjesno ili nesvjesno formuliranje sugestivnih pitanja ili pak kroz opetovano popunjavanje ankete od strane pojedinaca ili neke interesne skupine to dovodi do nerealnih rezultata. Kao metodu koja se u praksi pokazala kao najproduktivnija, istaknula je osnivanje fokus grupa koje se sastoje od 5 do 10 zainteresiranih pojedinaca koji nisu isklju?ivo iz znanstvenih tj. stru?nih krugova ve? i iz civilnog sektora. U raspravi nakon izlaganja postavljena su i neka zanimljiva pitanja. Da li je uklju?ivanje javnosti u planiranje javnih prostora tema kojom bi se trebali baviti arhitekti? Kako interes javnosti moe postati relevantan za donoenje odluka o prostoru osim kroz aktivisti?ki rad udruga koji se ?esto percipira kao protudravno djelovanje? Koliko su europski modeli i europski projekti, u kojima je uvijek obavezna participacija gra?ana, zapravo primjenjivi u hrvatskom kontekstu?

Idu?i susret projektnih partnera odrat ?e se u lipnju u Zadru a tema ?e biti privremeno koritenje prostora, male intervencije i umjetnost u javnom prostoru. Zavrni susret planiran je za listopad i odrat ?e se u Varadinu s temom inovativnih metodologija u planiranju javnih prostora. Na kraju projekta, sva razmijenjena znanja i iskustva bit ?e sistematizirana i objedinjena te u obliku preporuka objavljena u priru?niku za suvremeno planiranje javnih prostora u lokalnom, hrvatskom kontekstu.

zKn RGBza web