SPOMEN PODRUČJE "BARUTANA 1991" U BJELOVARU

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA

NA PITANJA NATJECATELJA

(primljena u definiranom roku)

30.4.2018.Urbanističko – arhitektonsko - krajobrazno - likovni, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni
NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:
SPOMEN PODRUČJE „BARUTANA 1991“ U BJELOVARU

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin

Registarski broj natječaja: 58-18/BJ-UAKL/NJN

Natječaj nije u sustavu javne nabave – jednostavna nabava

 

PITANJE NATJECATELJA:

1.Pitanje da li smo uopće podobni kao autori. Mi smo tim iz Sarajeva, a trenutno studenti doktorskog i master studija u Austriji, pri čemo jedno od nas ima državljanstvo Republike Hrvatske, a drugo ima titulu dipl.ing.arh.

 

ODGOVOR:

Natječaj se provodi u skladu s Uputama o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4-2017) i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), ukoliko iste nisu u suprotnosti s Uputama o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Sukladno tome, u Uvjetima natječaja čl. 1.6. stoji da PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh.

Nije postavljen uvjet u kojoj državi je stečena titula.

Također je navedeno da strani natjecatelji koji ne posjeduju rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata o upisu u ovaj imenik trebaju dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će ukoliko njihov rad bude odabran kao I. nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 62. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) kojom dokazuju da su podnijeli prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe. Navedena izjava priložena je uz Uvjete natječaja (Prilog I).

Isto je navedeno i u točki 8.6.C 1.2. „Uvjeti i dokazi pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja“.

Gdje je navedeno da je potrebno dostaviti dokaz o članstvu u Hrvatskoj komori arhitekata i upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata kojim se dokazuje da natjecatelj i/ili njegov podizvoditelj posjeduje važeće ovlaštenje kako bi mogao izvršiti predmet nabave odnosno ugovor.

Sukladno navedenom, natjecatelj može i ne mora biti izvršitelj ugovora, ukoliko njihov rad bude odabran kao prvonagrađeni, no mora osigurati osobu ovlaštenu za projektiranje; koja može i ne mora istovremeno biti autor.

 

PITANJE NATJECATELJA:

2. U programu natječaja i geodetskoj podlozi evidentirana su postojeća stabla međutim nije naznačena procjena njihovog zdravstvenog stanja te me zanimalo da li možete dostaviti procjenu zdravstvenog stanja pojedinih stabala koja ulaze u granicu obuhvata?  

 ODGOVOR:

Stabla unutar užeg obuhvata se sukladno Programu zadržavaju, neovisno o njihovom zdravstvenom stanju.

 

PITANJE NATJECATELJA:

3. Pitanje vezano su za:  UVJETI NATJEČAJA; VIII. OPREMA NATJEČAJNOG RADA; toč8.1

Da li se grafički dio formata A1 predaje narolan (kartonska tuba i sl,) ili formatiran  na A4?

 ODGOVOR:

Način formatiranja nije naveden u Uvjetima natječaja, međutim, treba voditi računa o tome da će predani rad biti izložen na izložbi natječajnih radova; te da ne smije biti oštećen u tolikoj mjeri da nije moguće provesti ocjenjivanje rada.

 

PITANJE NATJECATELJA:

4. Pitanje vezano su za:  UVJETI NATJEČAJA; VIII. OPREMA NATJEČAJNOG RADA; toč8.1

Na koji način treba spakirati maketu?

 ODGOVOR:

Način pakiranja makete nije naveden u Uvjetima natječaja, međutim, treba voditi računa o tome da će predani rad biti izložen na izložbi natječajnih radova; te da ne smije biti oštećen u tolikoj mjeri da nije moguće provesti ocjenjivanje rada.

 

PITANJE NATJECATELJA:

5. Natječajnim uvjetima predpisana su max 2 lista A1 formata. S obzirom na opseg predpisanog obaveznog sadržaja grafičkog dijela, pogotovo u slučaju razmještanja postoćih barikada izvan užeg obuhvata, predlažemo povečanje maksimalnog broja A1 listova na 3.

ODGOVOR:

Iako je provjerom ustanovljeno da svi obvezni dijelovi mogu biti prezentirani na dva lista formata A1, ukoliko se zbog predloženog rješenja javi potreba, dozvoljeno je povećanje broja listova A1 na maksimalno tri. Ukoliko postoji potreba za prezentacijom dodatnih prikaza, iste je moguće prikazati u knjižici formata A4.

PITANJE NATJECATELJA:

6. Među obaveznim sadržajem grafičkog djela, navedeni su “maketa ili model spomenika - 1:10”. Molimo elaborirati, odnosi li se “model spomenika” na prikaz digitalnog modela?

ODGOVOR:

Maketa ili model spomenika odnosi se na fizičku maketu užeg obuhvata ili fizički model samog spomenika, ovisno o autorskom rješenju. Ne radi se o digitalnom prikazu.

 

Ocjenjivački sud

27.04.2018.