Urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazno - likovni natje?aj  

 

SPOMEN PODRU?JE BARUTANA 1991 U BJELOVARU 

Rezultati  

14.6.2018. 

 

NASLOV

 

GRAD BJELOVAR

i

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Urbanisti?ko arhitektonsko krajobrazno - likovni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti za realizaciju

NATJE?AJ za izradu idejnog rjeenja: SPOMEN PODRU?JE BARUTANA 1991 U BJELOVARU

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB: 18970641692, Internetska adresa: http://www.bjelovar.hr /, koju zastupa gradona?elnik Dario Hrebak, telefon: +38543622092, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin) i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica,

Optujska 99, 42 000 Varadin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Drutvo arhitekata Varadin)

Registarski broj natje?aja: 58-18/BJ-UAKL/NJN

Natje?aj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi - jednostavna nabava.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Predmet natje?aja je oblikovanje spomen podru?ja na k.?.br. 2181 k.o Nove Plavnice Hrgovljani. Predmet idejnog rjeenja koje se razra?uje ovim natje?ajem je manja zona u jugoisto?nim dijelu predmetne ?estice. U irem obuhvatu postavljaju se table (info, putokazi) na temelju prototipa koji ?e se definirati idejnim rjeenjem.

Svrha natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljih rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga. Natje?aj je pokrenut iz elje da se spomenikom i drugim elementima ure?enja dodatno oplemeni postoje?e spomen podru?je Barutana 1991 u umi Bedenik, te time oda po?ast

hrvatskim braniteljima Domovinskog rata poginulim na ovoj lokaciji, Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na podloga za potrebnu projektno-tehni?ku dokumentaciju, te realizaciju.

 

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

  • Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst
  • Prostorna i oblikovna kvaliteta
  • Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
  • Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
  • Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi

Na natje?aj, koji je trajao od 09.04.2018.. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 24.05.2018. god., zaprimljeno je ukupno 7 radova.


OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjiva?kog suda

  1. Nenad Ravni? dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt

?lanovi ocjenjiva?kog suda

  1. Valna Bastijan?i? Erjavec, prof., zamjenica gradona?elnika Grada Bjelovara
  2. Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 Zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda

  1. Ida Blai?ko, dr.art., akademska kiparica  

Tehni?ka komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica,

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica.

 

Ocjenjiva?ki sud je na VI. sjednici odranoj 11.06.2018. ve?inom glasova donio slijede?u odluku o dodijeli nagrada:

 

I. Nagrada u neto iznosu 20.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 5:

 

AUTOR: Ivana Salopek

1 bjelovar prvi b Custom1 bjelovar drugi b Custom

 

II. Nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 6:

 

AUTORI: Vitoria okec Plepeli?; Filip Koi; Jan Vrabec; Dobrila Kralji?

 

2 plakati barutana1 OBJAVA2 plakati barutana2 OBJAVA2 plakati barutana3 OBJAVA

 

III. Nagrada u neto iznosu 8.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 3:

 

AUTOR: Leo Gavri? d.i.a.

 

3 plakat 1 A4 Medium3 plakat 2 A4 Medium3 plakat 3 A4 Medium

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 560.000,00 kn (bez PDV-a)

Natje?aj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza.

 

Za Ocjenjiva?ki sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja