Likovni i Arhitekonsko - urbanisti?ko - krajobrazni natje?aj 

 

SPOMEN PODRU?JE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM

 

I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

 

Objava

 

7.2.2019.

 

 

fotografija

 

 

OP?INA LOVAS

raspisuje, a

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

organizira i provodi

 

Likovni i Arhitektonsko urbanisti?ko krajobrazni

Javni, anonimni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti za realizaciju i anketni

 

NATJE?AJ

 

za izradu idejnog rjeenja:

 

SPOMEN PODRU?JE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

 

Registarski broj natje?aja: 72-19/LO-AU/NJN

 

Evidencijski broj nabave: 13/18

 

 

VRSTA, STUPANJ SLOENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJE?AJA

Likovni i Arhitektonsko urbanisti?ko krajobrazni, javni, anonimni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti za realizaciju i anketni natje?aj za izradu idejnog rjeenja: Spomen podru?je Minsko polje sa spomenikom i Interpretacijskim centrom u Lovasu.

 

  

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Op?ina Lovas, Ul. Ante Star?evi?a 5, 32237 Lovas, OIB: 06939947940, Internetska adresa: http:// www.lovas.hr , koju zastupa na?elnica Op?ine Lovas Tanja Cirba, dipl. novinarka; kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , tel.br.: 032/525-096,

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin) i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varadin, telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Drutvo arhitekata Varadin)  

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:

Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Sumjetanima poginulim u Domovinskom ratu Op?ina Lovas eli odati po?ast gradnjom spomenika i ure?enjem biveg minskog polja u Lovasu. Projekt provodi Op?ina Lovas u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Natje?aj se provodi zbog sloenosti zadatka koji je u realizaciji podijeljen u tri faze u skladu s mogu?nostima financiranja te zbog zna?aja doga?aja u Lovasu na nacionalnom nivou kojeg treba dostojanstveno zabiljeiti u prostoru kao trajno sje?anje.

Projektom se predvi?a u kona?nosti:

 • 1. faza za realizaciju / izgradnja spomenika svim rtvama u Domovinskom ratu s podru?ja Op?ine Lovas i neposredno parterno ure?enje
 • 2. faza za realizaciju / hortikultura i parterno ure?enje na cjelokupnoj povrini ?estice te definiranje info to?aka i postavljanje info tabli
 • 3. faza anketno / izgradnja zgrade Interpretacijskog centra

Parcela nekadanjeg minskog polja je katastarska ?estica k.?. 1715 k.o. Lovas u vlasnitvu op?ine Lovas povrine prema zemljino knjinom izvatku 16543 m2. Nalazi se na isto?noj granici sela Lovas uz prilaznu cestu Ulicu Josipa bana Jela?i?a (upanijska cesta -4174) sa njezine sjeverne strane.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rjeenje, pozivaju se arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natje?aja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budetom za realizaciju i prema faznosti izvo?enja. Ovaj natje?ajni zadatak propisuje suvremeni izri?aj, ekonomi?nost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljeg rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natje?aja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:

Autori natje?ajnog rada mogu biti sve fizi?ke stru?ne osobe:

 • kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa zavrenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd. 
 • studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd. 
 • umjetnici s referentnom umjetni?kom djelatno?u
 • umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture.

Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt ili ovlateni arhitekt urbanist ili ovlateni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Kao natjecatelji ili ponuditelji u natje?aju ne mogu sudjelovat zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja u slu?aju da je provoditelj pravna ili fizi?ka osoba ured ovlatenog arhitekta, voditelj natje?aja, zamjenik voditelja natje?aja, ?lanovi ocjenjiva?kog suda, zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda, tajnica natje?aja, ?lanica tehni?ke komisije, izra?iva?i natje?ajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje ocjenjiva?kog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako se time ugroava konkurencija.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici ne mogu predati natje?ajni rad samostalno.

Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natje?aja.

 

NATJE?AJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natje?ajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista ?e biti dostavljena natjecatelju potom ili osobnim preuzimanjem.

 

ROKOVI:

Po?etak natje?aja: 7.2.2019., ?etvrtak

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 25.2.2019., ponedjeljak. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Rok za davanje odgovora na pitanja: 4.3.2019., ponedjeljak. Pisani odgovori bit ?e objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natje?ajni elaborat - podloge i ostavili svoju adresu elektroni?ke pote.

Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova: 9.4.2019., utorak do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: Drutvo arhitekata Varadin, Optujska 99, 42000 Varadin s naznakom NE OTVARAJ natje?ajni rad Lovas.

 

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime poiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom poiljatelja.

Ukoliko se natje?ajni rad alje potom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti poiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natje?ajnog rada pod poiljatelj ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natje?ajnog rada, niti upu?ivati na autora natje?ajnog rada. Svaki takav rad ?e se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

 

?LANOVI I ZAMJENICA ?LANA OCJENJIVA?KOG SUDA, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu pet (5) ?lana:

 

Predsjednik ocjenjiva?kog suda

 

1.Antonio Grgi?, dipl.ing.arh.

 

?lanovi ocjenjiva?kog suda

 

2.Tanja Cirba, na?elnica op?ine Lovas, dipl. novinarka

3.izv. prof. dr. art. Tihomir Matijevi?, akademski kipar

4.Momir Pavleti?, mag.ing.prosp.arch., ovlateni krajobrazni arhitekt

5.Marija Kolar, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Zamjenica ?lana ocjenjiva?kog suda

 

6.Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Stru?na savjetnica

Zdenka Predrijevac, Konzervatorski odjel, dipl.ing.gra?.

 

Tehni?ka komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

NAGRADE:

 

Odre?en je ukupni nagradni fond u iznosu od 80.000,00 kn neto.

Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

            Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

   1. nagrada

1

40.000,00 kn

   2. nagrada

1

24.000,00 kn

   3. nagrada

1

16.000,00 kn

              UKUPNO                                             3                                          80.000,00 kn

 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Natje?ajni radovi moraju biti uskla?eni s Elaboratom natje?aja.

Isklju?it ?e se radovi:

 • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
 • Koji ne sadre priloge navedene ovim uvjetima
 • ?ija oprema natje?ajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
 • Koji nisu predani u zape?a?enom omotu

 

Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

 • Prostorni koncept u odnosu na iri i ui kontekst
 • Prostorna i oblikovna kvaliteta
 • Harmonija suvremenog izri?aja s povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima
 • Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
 • Jednostavnost i ekonomi?nost odravanja
 • Provedivost

 

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 1.600.000,00kn + PDV. Od tog iznosa:

 • 800.000,00 + PDV za izradu, transport i montau spomenika i autorski honorar umjetnika koji izra?uje spomenik
 • 800.000,00 + PDV za parterno ure?enje cijele parcele

 

Vrijednost investicije ne obuhva?a anketni dio idejnog rjeenja zgrada Interpretacijskog centra, ni projekt vizualnih komunikacija odnosno dizajn sadraja info tabli.

 

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natje?aja.

Natje?aj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridravati.

 

 

OCJENJIVA?KI SUD