SPOMEN PODRUČJE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

 

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA

 

NA PITANJA NATJECATELJA

 

(primljena u definiranom roku)

 

Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja postavljena u definiranom roku.

 

Likovni i Arhitektonsko – urbanističko – krajobrazni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni

NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN PODRUČJE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

Registarski broj natječaja: 72-19/LO-AU/NJN

 

Evidencijski broj nabave: 13/18

____________________________________________________________________________

 

 

PITANJA NATJECATELJA:

 

 

     1. U pravilima natječaja piše da najmanje jedan od autora treba imati ovlaštenje ("...ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt..."), mora li ovlaštanje biti aktivno ili može biti i u mirovanju?

Čl. 1.7. Uvjeta natječaja: „...Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. ...“

Sukladno tome, stručnost je zadovoljena bez obzira na to da li je ovlaštenje aktivno ili u mirovanju. Stručnost je također zadovoljena i ako je autor dipl.ing.arh. ili mag.ing.arh. koji nema ovlaštenje.

Međutim, valja obratiti pozornost na to da osoba ovlaštena za projektiranje (opisano u čl. 6.6. Uvjeta natječaja) mora imati važeće ovlaštenje!

Autor i osoba ovlaštena za projektiranje mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

 

2. Zanima me je li potrebna zasebna prijava svakog člana tima?

Članovi autorskog tima ispunjavaju obrazac 5 koji je sastavni dio Uvjeta natječaja. Svi autori upisuju se na jedan obrazac.

 

3. Da li je potrebna maketa spomenika i u kojem mjerilu?

Kako je navedeno u čl. 6.1. trodimenzionalni prikaz spomenika i partera uz spomenik, te trodimenzionalni prikaz čitave parcele obavezni su sastavni dio natječajnog rada.

Autoru se daje mogućnost da sam odabere na koji način će najbolje interpretirati svoj rad, stoga je prihvatljiv trodimezionalni prikaz fotografija makete, crtež, fotomontaža ili prikaz u 3d programu, kao i kombinacija navedenih prikaza.

Dakle može se između ostalog izraditi i maketa, u mjerilu koje autor smatra prikladnim.

Međutim, kao prilog grafičkog dijela šalje se fotografija makete, a ne sama maketa!

Sukladno točki 6. Uvjeta natječaja, svi prilozi koji nisu traženi kao obvezni, neće biti razmatrani od strane ocjenjivačkog suda, stoga ako natjecatelj pošalje maketu umjesto (ili uz) fotografiju makete, ista neće biti razmatrana.

 

4. Postojeći dio na lokaciji, koji je uređen, (Cempresi, križ) da li se može kompletno maknuti ?

Da.

 

5. Po kojim parametrima autor procjenjuje potrebni budžet za svoj rad: da li po vlastitoj procjeni ili je potrebno raditi okvirni troškovnik? Npr. ako autor, koji je arhitekt, u svoje rješenje uključi skulpturu, da li se treba tražiti ponuđače (npr.kipare) da daju svoje ponude za izradu skulpture ili arhitekt pretpostavi budžet unutar kojeg bi umjetnik trebao izraditi tu skulpturu?

Sukladno točki 6.2. Uvjeta natječaja natjecatelji moraju izraditi tablični iskaz brojčanih pokazatelja (površine, količine) s detaljnim opisom materijala. Tim stavkama se ne pridružuju cijene. Autor prema vlastitoj procjeni projektira materijale i količine koji se mogu izvesti u sklopu zadanog budžeta.

 

6. Pitanje vezano su za točku 6.1. GRAFIČKI DIO. Na što se odnosi točka Spomenik sa dimenzijama? 

Potrebno je iskazati / kotirati gabarite spomenika u okviru grafičkog prikaza.

 

7. Pitanje vezano su za točku 6.1. GRAFIČKI DIO. U trodimenzionalnim prikazima spominje se kao mogućnost fotografija makete. Treba li izraditi i dostaviti maketu? Ako da, cijelog područja ili spomenika i partera uz spomenik i u kojem mjerilu treba biti?

Ne dostavlja se maketa. Autor ju može izraditi te fotografirati (vidi pitanje broj 3.)

 

8. Molba pojašnjenja stavke 1.7. "Natjecatelj i pravo sudjelovanja".

U stavci piše kako autori mogu biti sve fizičke stručne osobe redom kako se navodi uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Implicira li to da je dovoljno da jedan član tima bude mag.ing.arh.bez da je ovlašteni arhitekt, odnosno član Hrvatske komore arhitekata?

Da. (vidi pitanje br. 1.)

 

Nadalje, ako je kriterij za sudjelovanje ispunjen time što je najmanje jedan član mag.ing.arh.(u daljnjem tekstu osoba X) što se onda prilaže u omotnicu C "Osoba ovlaštena za projektiranje", ako se uzme u obzir da osoba X ne posjeduje važeće ovlaštenje?

Vidi pitanje 1.

Autor (omotnica A) i osoba ovlaštena za projektiranje (omotnica C) mogu ali ne moraju biti ista osoba. Ukoliko autor ne posjeduje važeće ovlaštenje, dužan je imenovati osobu za projektiranje s kojom će nakon provođenja natječaja biti sklopljen ugovor o projektiranju. Sadržaj pojedine omotnice opisan je u stavkama 6.4., 6.5. i 6.6.

 

Ako je više osoba mag.ing.arh. je li potrebno u omotnicu A s natpisom " Autor" priložiti kopije svih diploma?

Ne, prema točki 6.4. dovoljno je priložiti dokaz sposobnosti za najmanje 1 člana autorskog tima.

 

9. Da li se zna točan broj stradalih na minskom polju?

Brojka je iskazana u Programu natječaja, poglavlju 1. Uvod / Pokolj u Lovasu, a popis svih stradalih u Općini Lovas u poglavlju 14. Programa natječaja. Molimo natjecatelje da ne zanemare uvjet iz programa natječaja da je popis svih 89 ubijenih i jedne nestale osobe obavezan element.

 

10. Možete li natjecateljima dostaviti geodetski snimak upotpunjen slojnicama? Smatram da bi takav snimak bio puno pregledniji i jasniji a kompleksna geometrija reljefa puno zornije prikazana što bi rezultiralo kvalitetnijim rješenjima te olakšalo posao i natjecateljima i ocjenjivačkom sudu.

Ne. Visinske kote na geodetskoj snimci su podloga za definiranje visina parcele.

 

11. Da li se pod sintagmom ''Simbol kršćanstva, mira i ljubavi'' podrazumijeva ili sugerira isključivo križ  ili je moguće koristiti i druge simbole (npr golubicu, maslinovu granu, ribu, međunarodni simbol mira dizajnera Geralda Holtoma itd)

Rješenje ne podrazumijeva niti sugerira isključivo križ, ali također ne isključuje njegovu eventualnu upotrebu. 

Dopušteno je korištenje drugog ili drugih simbola, ali ne samo korištenje drugih simbola, već i bilo kojeg koncepta ili prakse koja se može interpretirati kao simbol sukladno najširoj definiciji tog pojma: "Simbol crpi svoje značenje iz suprotnosti svijeta pa je zato, za razliku od znaka, koji denotira nešto određeno, višeznačan..." (http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55997). Dopušta se i korištenje znaka kao i znakova koji su autorsko vlasništvo osobe koja je autor ili član autorskog tima koji predlaže rješenje koje taj znak koristi.

Pri tome, autori trebaju uzeti u obzir više dimenzija ovog projekta i njegovog konteksta: ruralne tradicionalne zajednice u kojoj se podiže, da je ovo isto vrijeme projekt važan za Republiku Hrvatsku, te da je projekt sadrži dimenziju univerzalne humanističke dimenzije mira i ljubavi.

 

12.Smije li spomenik biti krajobrazna intervencija na čitavoj parceli (uz zadovoljenje zahtjeva - obaveznih elemenata) ili se preferira rješenje spomenika kao pojedinačnog objekta?

 

Spomenik mora biti sastavni dio cjeline kao pojedinačni fizički objekt  ili kao skupina više objekata i struktura koji međuodnosom tvore smislenu cjelinu ili spomenik u obliku koncepta ili prakse u skladu sa suvremenim tendecijama u umjetnosti.

 

13. Molim za pojasnjenje sheme min. polja.

 

Ne razumijemo pitanje. Ukoliko se pitanje odnosi na geodetsku snimku, ona je podloga za arhitektonsko urbanističko krajobrazno rješenje cijele parcele sa katastarskim međama i visinskim kotama.

 

14. Je li na bilo koji način potrebno definirati/predvidjeti zonu interpretacijskog centra u ovoj fazi natječaja?

Da, obavezno, prema poglavlju 7.2.1. Programa natječaja, odnosno sveukupnog zahtjeva natječajnog zadatka.

 

15. U popisu priloga se spominje prototip table, odnosi li se to na zasebnu tablu s podacima spomenika ili table koje se spominju pod 2. fazom (info table)?

Odnosi se na info table.

 

16. Član tima koji ima titulu dipl.ing.arh. mora li ujedno biti i ovlašteni arhitekt?

 

Ne mora, ukoliko je zadovoljen uvjet iz omotnice C (vidi pitanje 1. i 8.).

 

17. Je li potrebno priložiti troškovnik uz navedene priloge projekta?

 

Ne. Vidi objašnjenje u pitanju 5.

 

 

OCJENJIVAČKI SUD

4.3.2019.