Likovni i Arhitekonsko - urbanisti?ko - krajobrazni natje?aj 

 

SPOMEN PODRU?JE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM

I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

Rezultati

6.5.2019.

 

NASLOVNA

 

 

OP?INA LOVAS

i

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Likovni i Arhitektonsko urbanisti?ko krajobrazni

Javni, anonimni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti za realizaciju i anketni

NATJE?AJ

za izradu idejnog rjeenja:

 

SPOMEN PODRU?JE MINSKO POLJE SA SPOMENIKOM I INTERPRETACIJSKIM CENTROM U LOVASU

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Op?ina Lovas, Ul. Ante Star?evi?a 5, 32237 Lovas, OIB: 06939947940, Internetska adresa: http:// www.lovas.hr , koju zastupa na?elnica Op?ine Lovas Tanja Cirba, dipl. novinarka; kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , tel.br.: 032/525-096,

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA? NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva? Natje?ajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , telefon: +38598791090 (Drutvo arhitekata Varadin) i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varadin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (Drutvo arhitekata Varadin)  

 

 

Registarski broj natje?aja: 72-19/LO-AU/NJN

Evidencijski broj nabave: 13/18

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Sumjetanima poginulim u Domovinskom ratu Op?ina Lovas eli odati po?ast gradnjom spomenika i ure?enjem biveg minskog polja u Lovasu. Projekt provodi Op?ina Lovas u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Natje?aj se provodi zbog sloenosti zadatka koji je u realizaciji podijeljen u tri faze u skladu s mogu?nostima financiranja te zbog zna?aja doga?aja u Lovasu na nacionalnom nivou kojeg treba dostojanstveno zabiljeiti u prostoru kao trajno sje?anje.

Projektom se predvi?a u kona?nosti:

  • 1. faza za realizaciju / izgradnja spomenika svim rtvama u Domovinskom ratu s podru?ja Op?ine Lovas i neposredno parterno ure?enje
  • 2. faza za realizaciju / hortikultura i parterno ure?enje na cjelokupnoj povrini ?estice te definiranje info to?aka i postavljanje info tabli
  • 3. faza anketno / izgradnja zgrade Interpretacijskog centra

Parcela nekadanjeg minskog polja je katastarska ?estica k.?. 1715 k.o. Lovas u vlasnitvu op?ine Lovas povrine prema zemljino knjinom izvatku 16543 m2. Nalazi se na isto?noj granici sela Lovas uz prilaznu cestu Ulicu Josipa bana Jela?i?a (upanijska cesta -4174) sa njezine sjeverne strane.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rjeenje, pozivni su arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natje?aja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budetom za realizaciju i prema faznosti izvo?enja. Ovaj natje?ajni zadatak propisuje suvremeni izri?aj, ekonomi?nost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljeg rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natje?aja.

 

Na natje?aj, koji je trajao od 07.02.2019. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 09.04.2019. god., zaprimljeno je ukupno 33 rada.

 

OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjiva?kog suda

1.Antonio Grgi?, dipl.ing.arh.

?lanovi ocjenjiva?kog suda

2.Tanja Cirba, na?elnica op?ine Lovas, dipl. novinarka

3.izv. prof. dr. art. Tihomir Matijevi?, akademski kipar

4.Momir Pavleti?, mag.ing.prosp.arch., ovlateni krajobrazni arhitekt

5.Marija Kolar, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Zamjenica ?lana ocjenjiva?kog suda

6.Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Stru?na savjetnica

Zdenka Predrijevac, Konzervatorski odjel, dipl.ing.gra?.

Tehni?ka komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

 

Ocjenjiva?ki sud je na VI. sjednici odranoj 28.04.2018. ve?inom glasova donio slijede?u odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu 40.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 2:

 

     AUTORI: Bernarda Silov dipl.ing.arh., Boica Dea Matasi? red.prof.art., Kristina Rogi? dipl.ing.arh., Davor Silov dipl.ing.arh.

1 Lovas - plakati1 Medium1 Lovas - plakati2 Medium1 Lovas - plakati3 Medium

 

II. Nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 8:

 

     AUTORI: Lidija Lui?-Kmezi?, dipl.ing.arh., Karla Lui?-Kmezi?, Dorotea Garai?, Matej Kuevi?, Pavo ?ukan, Adriana iul, Karlo Ris

 

2 list 11 Medium2 list 21 Medium2 list 31 Medium

 

III. Nagrada u neto iznosu 16.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 11:

 

     AUTOR: BIRO projektni tim: Hrvoje Arbanas, Anita Elez, Saa Kouta, Mario Kralj, Dora Lon?ari?

 

3 20190406 plakati A12 Medium3 20190406 plakati A13 Medium3 20190406 plakati A11 Medium

 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 1.600.000,00kn + PDV. Od tog iznosa:

  • 800.000,00 + PDV za izradu, transport i montau spomenika i autorski honorar umjetnika koji izra?uje spomenik
  • 800.000,00 + PDV za parterno ure?enje cijele parcele

 

Vrijednost investicije ne obuhva?a anketni dio idejnog rjeenja zgrada Interpretacijskog centra, ni projekt vizualnih komunikacija odnosno dizajn sadraja info tabli.

 

Natje?aj je proveden u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza.

 

Za Ocjenjiva?ki sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja