Urbanisti?ko - arhitektonski natje?aj

 

REKONSTRUKCIJA SREDINJIH TRGOVA U KOPRIVNICI  

 

Objava

 

3.7.2019.

 

kc

 

GRAD KOPRIVNICA

raspisuje, a

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

provodi

 

Urbanisti?ko - arhitektonski

Javni, anonimni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti za realizaciju i anketni

PROJEKTNI NATJE?AJ

za izradu idejnog rjeenja:

 

REKONSTRUKCIJA SREDINJIH TRGOVA U KOPRIVNICI

 

CPV: 71200000-0

Oznaka iz Plana nabave raspisiva?a natje?aja: 22/19 JN-MV

Predmet nabave: Izrada idejnog urbanisti?ko-arhitektonskog rjeenja za rekonstrukciju sredinjih trgova u Koprivnici 

Registarski broj natje?aja Hrvatske komore arhitekata: 79-19/KC-I/NJN

 

VRSTA, STUPANJ SLOENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJE?AJA

Urbanisti?ko - arhitektonski, javni, anonimni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti za realizaciju i anketni projektni natje?aj za izradu idejnog rjeenja: Rekonstrukcija sredinjih trgova u Koprivnici.

 

RASPISIVA? I INVESTITOR:

Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, OIB: 62112914641, Internetska adresa: http:// www.koprivnica.hr ; telefon: 048 279 555; email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; kojeg zastupa gradona?elnik Grada Koprivnice Miel Jaki?, dipl.oec.; kontakt: Nino tubljak, +385 48 279 532, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., telefon:   +385913693263, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

AUTORI NATJE?AJNOG ELABORATA:

Valentina Fitrek, ovlatena arhitektica, +385913693263, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,

Maja Kireta, ovlatena arhitektica, +38598791090, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Tome Masaryka 21, 42000 Varadin

Prof. Hrvoje Njiri? , ovlateni arhitekt, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:

Natje?aj se provodi na hrvatskom jeziku.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Naru?itelj, Grad Koprivnica, eli urediti sredinje gradske trgove, odnosno cjelinu koja se sastoji od Zrinskog trga i dijela Trga bana Josipa Jela?i?a povrine P = 13580m2 te kroz anketni dio natje?aja ispitati mogu?nosti ure?enja dijela kontaktne zone, odnosno Nem?i?evu ulicu, dio Trga bana Josipa Jela?i?a i dio Florijanskog trga. Zbog velike povrine trga godinama se odga?alo integralno ure?enje, a parcijalne intervencije u prostoru i parcijalna rjeenja nisu bila prihvatljiva.  Grad Koprivnica pristupa ure?enju glavnog gradskog trga transparentno i integralno te u skladu s time raspisuje urbanisti?ko arhitektonski natje?aj, kao i temeljem odredaba Generalnog urbanisti?kog plana Koprivnice.

Predmet natje?aja u obuhvatu za realizaciju je rekonstrukcija Zrinskog trga i jugozapadnog dijela Trga bana Josipa Jela?i?a (na k.?. 3077 (dio), 3085/1 (dio), 3086, 3087, 3088, 3089 (dio), 3092 (dio) i 1472/1 (dio) sve k.o. Koprivnica).

U anketnom dijelu je rekonstrukcija sjeveroisto?nog dijela Trga bana Josipa Jela?i?a, Ulica Antuna Nem?i?a te dio Florijanskog trga (na k.?. 3077 (dio), 3081 (dio), 3084, 3085/1 (dio), 3089 (dio) sve k.o. Koprivnica).

Svi navedeni prostori me?usobno su povezani i ?ine cjelinu.

Cilj provedbe urbanisti?ko arhitektonskog natje?aja je dobivanje kvalitetnog i cjelovitog urbanisti?ko arhitektonskog rjeenja rekonstrukcije sredinjih trgova u Koprivnici, uz uvaavanje suvremenih potreba korisnika, gra?ana i turista, uz uskla?ivanje s povijesnom urbanisti?ko arhitektonskom strukturom trga.  

Kako bi se osiguralo kvalitetno rjeenje, pozivaju se arhitekti i umjetnici da promisle o obuhvatu koji je predmet natje?aja i daju mu reprezentativnu vrijednost. Sve u skladu s dostupnim budetom za realizaciju. Ovaj natje?ajni zadatak propisuje suvremeni izri?aj, ekonomi?nost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natje?aja je omogu?iti pronalaenje najboljeg rjeenja izme?u vie razli?itih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natje?aja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:

Autori natje?ajnog rada mogu biti sve fizi?ke stru?ne osobe.

Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt ili ovlateni arhitekt urbanist ili ovlateni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Kao natjecatelji ili ponuditelji u natje?aju ne mogu sudjelovati zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja u slu?aju da je provoditelj pravna ili fizi?ka osoba ured ovlatenog arhitekta, voditelj natje?aja, zamjenik voditelja natje?aja, ?lanovi ocjenjiva?kog suda, zamjenik ?lana ocjenjiva?kog suda, tajnica natje?aja, ?lanica tehni?ke komisije, izra?iva?i natje?ajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje ocjenjiva?kog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako se time ugroava konkurencija.

Kao natjecatelj ili ponuditelj u natje?aju ne moe sudjelovati tvrtka NINA j.d.o.o.; Trg sv. Jurja 1, 48350 ?ur?evac; OIB: 11886637988, to uklju?uje i sve zaposlenike tvrtke.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom. Alternativna rjeenja nisu dozvoljena. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici ne mogu predati natje?ajni rad samostalno.

 

NATJE?AJNI ELABORAT:

Poziv na natje?aj i obavijesti o rezultatima natje?aja stavit ?e se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natje?aju.

Natjecateljima ?e se s Pozivom na projektni natje?aj staviti elektroni?ki na raspolaganje Natje?ajna dokumentacija s dodatnom dokumentacijom - natje?ajnim programom i prilozima u Elektroni?kom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama https://eojn.nn.hr.

Natjecatelji mogu preuzeti natje?ajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na javno dostupnoj poveznici (link) s posluitelja: https://www.dropbox.com/sh/rveiiwu6yqam2ya/AABOfNjzOJp0-w2EXenM5PnAa?dl=0  

 

 

OBVEZA POSJETA LOKACIJI:

Natjecatelji su duni o svom troku posjetiti lokaciju koja je predmet ovog Natje?aja, kako bi se upoznali sa postoje?im stanjem lokacije te tako za sebe prikupili informacije potrebne za kvalitetnu izradu idejnog rjeenja. Obilazak je mogu? svakog radnog dana u razdoblju od objave do roka za predaju natje?ajnog rada, uz obaveznu prethodnu najavu predstavniku Grada Koprivnice (Nino tubljak, +385 48 279 532, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ). Nakon posjete, Natjecatelj ?e od predstavnika Grada dobiti potvrdu o obavljenom obilasku lokacije.

Posjeta, odnosno potvrda o posjeti je uvjet za sudjelovanje na Natje?aju!

Predstavnik Grada Koprivnice duan je sa?uvati anonimnost Natjecatelja do okon?anja postupka natje?aja.

Smatra se da je uvjet ostvaren ukoliko minimalno jedan ?lan autorskog tima priloi potvrdu o posjeti.

 

ROKOVI:

Po?etak natje?aja: 03.07.2019. (srijeda)

Postavljanje pitanja natjecatelja vezana uz Program i Uvjete natje?aja: 02.8.2019. (petak)

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Postavljanje pitanja natjecatelja vezana uz proces javne nabave mogu?e je tijekom ?itavog perioda od po?etka natje?aja do predaje radova.

Rok za davanje odgovora na pitanja vezana uz Program i Uvjete natje?aja : 16.08.2019. (petak).

Pisani odgovori bit ?e objavljeni na https://eojn.nn.hr i www.davz.hr i dostavljeni svima koji su poslali pitanja elektroni?kom potom.

 

Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova: 04.10.2019. (petak) do 14:00h bez obzira na na?in dostave

 

Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica ( PISARNICA prizemlje soba 3) s naznakom URBANISTI?KO ARHITEKTONSKI NATJE?AJ ZA REKONSTRUKCIJU SREDINJIH TRGOVA U KOPRIVNICI - NE OTVARAJ natje?ajni rad.

 

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime poiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom poiljatelja.

Ukoliko se natje?ajni rad alje potom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti poiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natje?ajnog rada pod poiljatelj ne smije u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natje?ajnog rada, niti upu?ivati na autora natje?ajnog rada. Svaki takav rad ?e se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

 

?LANOVI I ZAMJENICA ?LANA OCJENJIVA?KOG SUDA, TEHNI?KA KOMISIJA, TAJNICA I STRU?NI SAVJETNIK:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu pet (5) ?lana:

 

Predsjednik ocjenjiva?kog suda

1.Prof. Hrvoje Njiri?, dipl.ing.arh.; ovlateni arhitekt

 

?lanovi ocjenjiva?kog suda

2.Ivan Pal, predsjednik Gradskog vije?a Grada Koprivnice

3.Robert ?imin, dipl. arheolog, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice

4.Izv.prof.art. Vanja Ili?, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

5.Dr. sc. Ana verko, dipl.ing.arh.

 

Zamjenica ?lana ocjenjiva?kog suda

6.Darinka Brakus, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Tehni?ka komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Tajnica natje?aja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica

 

Stru?ni savjetnik

Milan Pezelj, dipl.ing.arh., pro?elnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru

 

NAGRADE:

Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu      Broj nagrada                    Neto iznos

1. nagrada                                          1                                             84.000,00kn

2. nagrada                                          1                                             52.500,00kn

3. nagrada                                          1                                             31.500,00kn

4. nagrada                                          1                                             25.200,00kn

5. nagrada                                          1                                             16.800,00kn

 

Ako pristigne manje od 5 radova, nagradni fond ?e se proporcionalno smanjiti, sve prema uvjetima natje?aja.

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Natje?ajni radovi moraju biti uskla?eni s Elaboratom natje?aja.

Isklju?it ?e se radovi:

 • Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
 • Koji ne sadre priloge navedene ovim uvjetima
 • ?ija oprema natje?ajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
 • Koji nisu predani u zape?a?enom omotu

Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

 • Prostorni koncept u odnosu na iri i ui kontekst
 • Prostorna i oblikovna kvaliteta
 • Argumentirana funkcionalnost rjeenja
 • Suvremenost izri?aja
 • Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
 • Stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom
 • Stupanj cijenovne argumentacije
 • Uvjerljivost produkt-dizajna
 • Jednostavnost i ekonomi?nost odravanja
 • Provedivost

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Ukupna vrijednost investicije dijela za realizaciju iznosi 8.000.000,00 bez PDV-a. Ovaj iznos uklju?uje sve trokove ure?enja zone obuhvata za realizaciju, uklju?ivo ure?enje partera (oplo?enje i biljni materijal), javne i ambijentalne rasvjete, odvodnje oborinske vode, te trokove urbane opreme i implementaciju smart city rjeenja, kao i produkt dizajn urbane opreme.

Vrijednost investicije ne obuhva?a anketni dio idejnog rjeenja - sjeveroisto?ni dio Trga bana Josipa Jela?i?a, Ulica Antuna Nem?i?a i dio Florijanskog trga.

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNI?KE DOKUMENTACIJE DIJELA ZA REALIZACIJU, UKLJU?UJU?I PRODUKT DIZAJN TRAENE OPREME: 750.000,00 kn + PDV; te obuhva?a glavne i izvedbene projekte svih struka sa trokovnicima za nabavu radova kako je navedeno u prethodnom stavku, u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.

 

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 960.000,00 kn (bez PDV-a).

Procijenjena vrijednost javne nabave temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda 210.000,00 kuna neto; te vrijednost usluge izrade projektno tehni?ke dokumentacije u iznosu do 750.000,00 kn (bez PDV-a).

 

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natje?aja.

Natje?aj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza (NN 85/14), Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave (NN 65/17), a kojih su se svi sudionici obvezni pridravati.

 

OCJENJIVA?KI SUD