Urbanisti?ko - arhitektonski natje?aj 

 

REKONSTRUKCIJA SREDINJIH TRGOVA U KOPRIVNICI  

 

Odgovori na pitanja natjecatelja 

 

14.8.2018.

 

KC

 

 

Urbanisti?ko-arhitektonski

 

Javni, anonimni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti za realizaciju i anketni

 

NATJE?AJ za izradu idejnog rjeenja:

 

REKONSTRUKCIJA SREDINJIH TRGOVA U KOPRIVNICI

 

Registarski broj natje?aja: 79-19/KC-I/NJN

 

CPV: 71200000-0

 

Oznaka iz Plana nabave raspisiva?a natje?aja: 22/19 JN-MV

 

____________________________________________________________________________

 

PITANJA NATJECATELJA (pristigla u roku definiranom uvjetima natje?aja) I ODGOVORI OCJENJIVA?KOG SUDA

 

1. Da li se na Trgu bana J. Jela?i?a mogu predvidjeti prostori za terase kafi?a?

ODGOVOR: Da, ali nije obaveza.

 

 

2. Da li se dva povijesna oglasna panoa (cilindri?nog oblika) zadravaju (i samo postoji mogu?nost izmjene lokacije) ili se mogu ukloniti?

 

ODGOVOR: Ovisno o autorskom rjeenju, panoi se mogu zadrati, premjestiti ili ukloniti. Ti panoi nemaju povijesnu vrijednost.

 

 

3.Da li je mogu?e ukloniti telefonsku govornicu? 

 

ODGOVOR: Da (poglavlje 8.5.6.)

 

 

4. Molim Vas pojanjenje sljede?ih tema vezano za najtje?aj "Koprivnica" :

4.1.to zna?i valorizirati prolaze kroz Haustore? Budu?i da su haustori u dijelu natje?aja za realizaciju, molim Vas objanjenje do koje mjere ih treba uklju?iti u rjeenje, budu?i da su u privatnom vlasnitu (onaj kod Adiko Banke)? to zna?i valorizacija, da li je realno o?ekivati da ?e ih grad otkupiti do realizacija trga? 

ODGOVOR: U ovom trenutku ne zna se da li ?e se i kada predmetni haustori i za njih vezani prolazi obnavljati, otkupljivati itd. Me?utim, u navici je gra?ana da ih koriste i to treba uzeti u obzir. Autor idejnog rjeenja odlu?uje o tome kako i u kojoj mjeri ih uklju?uju u idejno rjeenje

2. Molim objanjenje ?etvrtog zadatka - izrada 20 diagrama, to to?no trebaju prikazivati, da li se oni vie odnose reim koritenja, te se u njima daju odgovori na pitanja navedena na stranici 43 (pitanja od a-t)? 

ODGOVOR: U obliku grafi?kog prikaza potrebno je odgovoriti na pitanja a-t.

 

5. Moemo li tri otoka zelenila smjetena na Zrinskom trgu/Trgu bana Josipa Jela?i?a interpretirati/osuvremeniti; u smislu zadrati njihove gabarite ali projektantski proupljiti/nadopuniti ili je potrebno da ti otoci ostanu netaknuti?

 

ODGOVOR: Moete tri otoka zelenila smjetena na Zrinskom trgu/Trgu bana Josipa Jela?i?a interpretirati/osuvremeniti; u smislu zadrati njihove gabarite ali projektantski proupljiti/nadopuniti (poglavlje 8.2.3.).

 

 

6.Pri odabiru prometne varijante koje su nam ponu?ene natje?ajnim programom, moemo li odabranu varijantu jo dodatno prometno razraditi/prilagoditi naem rjeenju ili je potrebno kruto se drati varijanti iz natje?ajnog programa?

 

ODGOVOR: Moete odabranu varijantu jo dodatno prometno razraditi/prilagoditi vaem rjeenju.

 

 

7.Molim karte 1:100 ili 1:5000 ireg podru?ja.

 

ODGOVOR: Natjecatelji mogu koristiti javno dostupne ortofoto karte.

 

 

8.Da li se postoje?u javnu rasvjetu namjerava zadrati?

 

ODGOVOR: Ne (poglavlje 8.5.8.).

 

 

9.Treba li predvidjeti i dje?je igralite na jednom od trgova?

 

ODGOVOR: Nije obavezno, ovisi o autorskom rjeenju.

 

 

10.Moe li se i u kojem obimu intervenirati na pro?eljima zgrada?

 

ODGOVOR: Ne. Pro?elja su privatno vlasnitvo i nisu predmet ovog natje?aja.

 

 

11.Jesu li doputene denivelacije na trgovima ?

 

ODGOVOR: Da, no mora se obratiti pozornost na pristupa?nost osoba smanjene pokretljivosti.

 

 

12.Moli se u prizemljima zgrada na Jela?i?evu trgu predlagati lokale?

 

ODGOVOR: Ne. Lokali su privatno vlasnitvo i nisu predmet ovog natje?aja.

 

 

13.Zato u zelenim otocima nema drve?a?

 

ODGOVOR: Rije? je o dijelovima povijesnog okolia ?ije oblikovanje definira nisko, a ne visoko zelenilo. Stoga nije mogu?a sadnja visokog zelenila.

 

  

 

OCJENJIVA?KI SUD

 

13.08.2019.