Arhitektonsko – urbanističko - krajobrazno - likovni natječaj

SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I NESTALIM POLICAJCIMA PU VARAŽDIN U DOMOVINSKOM RATU

Odgovori na pitanja natjecatelja

27.12.2020.

 

 

 

 

 

 

Arhitektonsko – urbanističko - krajobrazno - likovni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I NESTALIM

POLICAJCIMA PU VARAŽDIN U DOMOVINSKOM RATU

Registarski broj natječaja: 88-19/VŽ-I/N

Natječaj nije u sustavu javne nabave

___________________________________________________________________________

PITANJA NATJECATELJA POSTAVLJENA UNUTAR ROKA – 16.12.2019.

 

1. Prije 15 mjeseci sam stavio u mirovanje Ured ovlaštenog arhitekta. Situacija sa dugovanjima ureda idealna. Apsolutna 0 (zdravstveno osiguranje preko zavoda). Ured je po potrebi aktivirati vrlo lako. Da li mogu učestvovati na natječaju? Možda dobijete najbolje rješenje, a nečiji ured dobije podsticaj da nastavi da radi.

ODGOVOR:

Natječaj se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14).

Kako je navedeno u Uvjetima natječaja, poglavlje 1.7.:...Autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe:

 • kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.

 • studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.

 • umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću

 • umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture.

Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Iz navedenog slijedi da natjecatelj može učestvovati na natječaju kao autor ukoliko zadovoljava tražene uvjete.

Natjecatelj može i ne mora biti izvršitelj ugovora, ukoliko njihov rad bude odabran kao prvonagrađeni, no mora osigurati osobu ovlaštenu za projektiranje; koja može i ne mora istovremeno biti autor.

Osoba ovlaštena za projektiranje između ostalog mora priložiti Izvod iz sudskog/obrtnog/strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi sjedišta gospodarskog subjekta, te potvrdu Porezne uprave o stanju duga, dakle mora posjedovati aktivan obrt/firmu.

 

 

2. Da li je moguće premjestiti infrastrukturu (hidrant) koja se nalazi unutar planiranog područja van njegova obuhvata?

ODGOVOR:

Kako je navedeno u poglavlju 6. Programa natječaja (str. 8 i 9), hidrant se uklanja.

 

3. Može li se unutar idejnog rješenja dati prijedlog (kroz faznost) površina u kontaktnoj zoni koje nisu predmet natječaja?

ODGOVOR:

Natjecatelj može dati prijedlog površina koje nisu predmet natječaja, međutim isto se neće se uzimati u obzir prilikom ocjenjivanja radova.

 

4. Postoji li razlog zašto je sjeverna granica obuhvata definirana dijagonalom?

ODGOVOR:

Sjeverna granica obuhvata definirana je dijagonalno iz sigurnosnih razloga koje zahtijeva način funkcioniranja policijske uprave, kako bi se omogućila odgovarajuća udaljenost od zgrade do ograde.

 

5. Kome se treba obratiti u vezi obilaska lokacije?

ODGOVOR:

Kompletna lokacija jasno je vidljiva s javne površine (ulice) te se može slobodno razgledati bez najave. Ukoliko potencijalni natjecatelj želi ući u kompleks, smije, ali se mora javiti dežurnoj osobi na porti uz predočenje osobne iskaznice.

 

6. U poglavlju "10. PROJEKTNI ZADATAK" natječajnog programa navodi se dužina buduće ograde od 38m koju ovim natječajem treba isprojektirati. Prema geodetskoj podlozi dužina stranice obuhvata uz ulicu je 23m, a dužina cijele ograde (od pješačkog pristupa uključujući i vrata pa sve do sjeverne parkirališne površine) je otprilike 52m. Molim Vas za pojašnjenje i preciziranje (po mogućnosti grafičko) za koju se to točno dionicu planira nova ograda (ako se radi samo o dijelu) pošto se prema geodetskoj situaciji nikakva dužina ograde ne poklapa s onom navedenom u projektnom programu.

ODGOVOR:

Kako je navedeno u Programu natječaja, poglavlje 10.: Nakon uklanjanja postojeće ograde prema ulici / javno prometnoj površini, izvodi se nova ograda po liniji granice obuhvata zahvata prema unutrašnjosti parcele, odnosno na granici pješačkih staza te po travnjaku kao što je označeno u situaciji. Dužina buduće ograde je 38 m. Autori idejnog rješenja dizajniraju novu ogradu.

Dakle, uklanja se dio ograde unutar obuhvata prema ulici (crveno); a nova ograda pozicionira se po rubu obuhvata prema unutrašnjosti parcele (zeleno). Ostatak ograde prema ulici ( lijevo i desno od uklonjenog dijela ) će se zadržati u postojećem stanju.

79739130 294316831519861 6112286392660787200 n

 

7. Treba li unutar obuhvata cijelom dužinom prema ulici biti onemogućen pješački pristup s/na postojeću stazu, odnosno može li se planirana ograda projektirati na način da je u nekim trenutcima prekinuta/prohodna?

ODGOVOR:

Ograda prema pješačkoj stazi se uklanja, vidi odgovor br. 6.Uklanjanjem ograde obuhvat postaje dostupan sa ulice. Nova ograda postaje dio ograde koja obuhvaća (zaokružuje) kompleks PU VŽ, te zbog sigurnosnih razloga ne smije biti prekinuta/prohodna.

 

8. Spomen obilježje od tlocrtne površine 12m2 ima fiksne tlocrtne dimenzije AxB ili je to UKUPNA površina koju smije zauzimati na zadanoj površini u slučaju da je od više dijelova?

ODGOVOR:

Kako je navedeno u Programu natječaja, poglavlje 10.: Spomen obilježje, kao i cjelokupni predmetni zahvat u prostoru planira se i izvodi bez ishođenja građevinske dozvole prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Stoga tlocrtna površina fiksnog elementa u prostoru (spomenik ili slično) ne smije biti tlocrtne površine veće od 12 m2, a u slučaju da visina prelazi 4 m izrađuje se statički proračun. Navedeno se odnosi na čl. 2., st. 2., podstavak 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19).Ukoliko su dijelovi spomenika povezani, sveukupna cjelina mjerena po vanjskim rubovima ne smije biti veća od 12m2. Ako je svaki dio zasebna konstruktivna cjelina, svaki pojedinačni dio mora biti do 12m2.

 

9. S obzirom da je velik dio natječajnog zadatka vezan za temu ograde, zanima me da li bismo mogli dobiti više informacija o istoj. Bilo bi odlično dobiti barem osnove dimenzije postojeće ograde, segmenta ograde ili opisno, opisati tehnologiju gradnje, način temeljenja, predviđena demontaže iste itd. Dakle, molim Vas za više informacija o postojećoj ogradi, od korištenog materijala i osnovnih dimenzija do ako postoji prijedloga demontaže i svih drugih informacija, također bitno je dobiti informaciju o postojećem stanju, kvaliteti materijala samog s obzirom na vrijeme izgradnje.

ODGOVOR:

Na skici u nastavku vidljive su dimenzije ograde. Detalji tehnologije gradnje i temeljenja nisu poznati, osim razvidnog na fotografiji ili prema uvidu na licu mjesta, odnosno ne postoji projektna dokumentacija niti troškovnici ili svjedočanstva iz vremena gradnje. Ograda je u vrlo kvalitetnom stanju što se tiče stabilnosti. Završna obrada metalnog dijela je dotrajala. Planirana demontaža će se desiti prilikom rekonstrukcije Milčetićeve ulice.

81026993 511039436171670 277787107336912896 n

80316292 533793100550818 841308501861990400 n

19.12.2019.


 

 

DODATAK ODGOVORIMA OD 19.12.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

a.) Da li je moguće izmjestiti hidrant (s hidratnskim oramarićem) koji se nalazi unutar predmetnog obuhvata?

 

b.) Da li je moguće premjestiti rasvjetno tijelo koje se nalazi unutar predmetnog obuhvata?

 

c.) Jesu li sva stabla unutar obuhvata predviđema za uklanjanje, i ako da, je li moguće zadržati pojedino (npr bor uz južnu granicu obuhvata) ?

 

ODGOVOR:

 

Kako je navedeno u poglavlju 6. Programa natječaja (str. 8 i 9), hidrant, rasvjetni stup, grmovi, bor i breza se uklanjaju, zajedno s predviđenim dijelom ograde i parternom obradom.

 

Nadalje, prema Elaboratu zdravstvenog stanja stabala i grmlja koji je izradio Hrvatski šumarski institut; a koji je prilog Programu natječaja; grmovi, bor i breza uklanjaju se zbog lošeg zdravstvenog stanja, stoga se ne preporuča njihovo zadržavanje, ali njihovo zadržavanje nije zabranjeno.

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2019.

 

 

 

Arhitektonsko – urbanističko - krajobrazno - likovni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN OBILJEŽJE POGINULIM I NESTALIM

POLICAJCIMA PU VARAŽDIN U DOMOVINSKOM RATU

Registarski broj natječaja: 88-19/VŽ-I/N

Natječaj nije u sustavu javne nabave

___________________________________________________________________________

PITANJA NATJECATELJA POSTAVLJENA UNUTAR ROKA – 16.12.2019.:

 

 1. Prije 15 mjeseci sam stavio u mirovanje Ured ovlaštenog arhitekta. Situacija sa dugovanjima ureda idealna. Apsolutna 0 (zdravstveno osiguranje preko zavoda). Ured je po potrebi aktivirati vrlo lako. Da li mogu učestvovati na natječaju? Možda dobijete najbolje rješenje, a nečiji ured dobije podsticaj da nastavi da radi.

ODGOVOR:

Natječaj se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14).

Kako je navedeno u Uvjetima natječaja, poglavlje 1.7.:...Autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke stručne osobe:

 • kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.

 • studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.

 • umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću

 • umjetnici koji su realizirali najmanje tri javne skulpture.

Uvjet je da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.

Iz navedenog slijedi da natjecatelj može učestvovati na natječaju kao autor ukoliko zadovoljava tražene uvjete.

Natjecatelj može i ne mora biti izvršitelj ugovora, ukoliko njihov rad bude odabran kao prvonagrađeni, no mora osigurati osobu ovlaštenu za projektiranje; koja može i ne mora istovremeno biti autor.

Osoba ovlaštena za projektiranje između ostalog mora priložiti Izvod iz sudskog/obrtnog/strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi sjedišta gospodarskog subjekta, te potvrdu Porezne uprave o stanju duga, dakle mora posjedovati aktivan obrt/firmu.

 

 

 1. Da li je moguće premjestiti infrastrukturu (hidrant) koja se nalazi unutar planiranog područja van njegova obuhvata?

ODGOVOR:

Kako je navedeno u poglavlju 6. Programa natječaja (str. 8 i 9), hidrant se uklanja.

 

 1. Može li se unutar idejnog rješenja dati prijedlog (kroz faznost) površina u kontaktnoj zoni koje nisu predmet natječaja?

ODGOVOR:

Natjecatelj može dati prijedlog površina koje nisu predmet natječaja, međutim isto se neće se uzimati u obzir prilikom ocjenjivanja radova.

 

 

 1. Postoji li razlog zašto je sjeverna granica obuhvata definirana dijagonalom?

ODGOVOR:

Sjeverna granica obuhvata definirana je dijagonalno iz sigurnosnih razloga koje zahtijeva način funkcioniranja policijske uprave, kako bi se omogućila odgovarajuća udaljenost od zgrade do ograde.

 

 

 1. Kome se treba obratiti u vezi obilaska lokacije?

ODGOVOR:

Kompletna lokacija jasno je vidljiva s javne površine (ulice) te se može slobodno razgledati bez najave. Ukoliko potencijalni natjecatelj želi ući u kompleks, smije, ali se mora javiti dežurnoj osobi na porti uz predočenje osobne iskaznice.

 

 

 1. U poglavlju "10. PROJEKTNI ZADATAK" natječajnog programa navodi se dužina buduće ograde od 38m koju ovim natječajem treba isprojektirati. Prema geodetskoj podlozi dužina stranice obuhvata uz ulicu je 23m, a dužina cijele ograde (od pješačkog pristupa uključujući i vrata pa sve do sjeverne parkirališne površine) je otprilike 52m. Molim Vas za pojašnjenje i preciziranje (po mogućnosti grafičko) za koju se to točno dionicu planira nova ograda (ako se radi samo o dijelu) pošto se prema geodetskoj situaciji nikakva dužina ograde ne poklapa s onom navedenom u projektnom programu.

ODGOVOR:

Kako je navedeno u Programu natječaja, poglavlje 10.: Nakon uklanjanja postojeće ograde prema ulici / javno prometnoj površini, izvodi se nova ograda po liniji granice obuhvata zahvata prema unutrašnjosti parcele, odnosno na granici pješačkih staza te po travnjaku kao što je označeno u situaciji. Dužina buduće ograde je 38 m. Autori idejnog rješenja dizajniraju novu ogradu.

Dakle, uklanja se dio ograde unutar obuhvata prema ulici (crveno); a nova ograda pozicionira se po rubu obuhvata prema unutrašnjosti parcele (zeleno). Ostatak ograde prema ulici ( lijevo i desno od uklonjenog dijela ) će se zadržati u postojećem stanju.

 

 

 

 

 1. Treba li unutar obuhvata cijelom dužinom prema ulici biti onemogućen pješački pristup s/na postojeću stazu, odnosno može li se planirana ograda projektirati na način da je u nekim trenutcima prekinuta/prohodna?

ODGOVOR:

Ograda prema pješačkoj stazi se uklanja, vidi odgovor br. 6.Uklanjanjem ograde obuhvat postaje dostupan sa ulice. Nova ograda postaje dio ograde koja obuhvaća (zaokružuje) kompleks PU VŽ, te zbog sigurnosnih razloga ne smije biti prekinuta/prohodna.

 

 

 1. Spomen obilježje od tlocrtne površine 12m2 ima fiksne tlocrtne dimenzije AxB ili je to UKUPNA površina koju smije zauzimati na zadanoj površini u slučaju da je od više dijelova?

ODGOVOR:

Kako je navedeno u Programu natječaja, poglavlje 10.: Spomen obilježje, kao i cjelokupni predmetni zahvat u prostoru planira se i izvodi bez ishođenja građevinske dozvole prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Stoga tlocrtna površina fiksnog elementa u prostoru (spomenik ili slično) ne smije biti tlocrtne površine veće od 12 m2, a u slučaju da visina prelazi 4 m izrađuje se statički proračun. Navedeno se odnosi na čl. 2., st. 2., podstavak 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19).Ukoliko su dijelovi spomenika povezani, sveukupna cjelina mjerena po vanjskim rubovima ne smije biti veća od 12m2. Ako je svaki dio zasebna konstruktivna cjelina, svaki pojedinačni dio mora biti do 12m2.

 

 

 1. S obzirom da je velik dio natječajnog zadatka vezan za temu ograde, zanima me da li bismo mogli dobiti više informacija o istoj. Bilo bi odlično dobiti barem osnove dimenzije postojeće ograde, segmenta ograde ili opisno, opisati tehnologiju gradnje, način temeljenja, predviđena demontaže iste itd. Dakle, molim Vas za više informacija o postojećoj ogradi, od korištenog materijala i osnovnih dimenzija do ako postoji prijedloga demontaže i svih drugih informacija, također bitno je dobiti informaciju o postojećem stanju, kvaliteti materijala samog s obzirom na vrijeme izgradnje.

ODGOVOR:

Na skici u nastavku vidljive su dimenzije ograde. Detalji tehnologije gradnje i temeljenja nisu poznati, osim razvidnog na fotografiji ili prema uvidu na licu mjesta, odnosno ne postoji projektna dokumentacija niti troškovnici ili svjedočanstva iz vremena gradnje. Ograda je u vrlo kvalitetnom stanju što se tiče stabilnosti. Završna obrada metalnog dijela je dotrajala. Planirana demontaža će se desiti prilikom rekonstrukcije Milčetićeve ulice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2019.