Arhitektonsko - urbanisti?ki natje?aj

 

TEHNOLOKI PARK VARADIN / TPV - CKOIE 

 

Objava

 

1.9.2014.

 

 

 

tehnoloski park varazdin

 

 

 

 


TEHNOLOKI PARK VARADIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih 
tehnologijskih poduze?a
raspisuje, a 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)
organizira i provodi 

Arhitektonsko-urbanisti?ki, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni 

NATJE?AJ

za izradu 
idejnog arhitektonsko urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu Tehnolokog parka Varadin Centar kompetencije za obnovljive izvore energije 
(TPV CKOIE)

 

Registarski broj natje?aja: 184-14-V-AU
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisiva?a natje?aja: TPV II/1-2014

 


SVRHA I CILJ NATJE?AJA:
Svrha i cilj natje?aja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu Tehnolokog parka, kojim ?e se odrediti
i cjelovito ure?enje prostora obuhvata natje?aja.
Izgradnjom nove zgrade TPV CKOIE namjerava se proiriti opseg djelovanja Tehnolokog parka Varadin i uspostaviti tehnoloko-poslovni centar
koji je konkurentan u klju?nim sektorima ekonomije na me?unarodnoj razini.
Smisao Tehnolokog parka Varadin je osigurati okoli u kojem tvrtke mogu provoditi istraivanja i razvoj samostalno ili u suradnji sa drugima
tvrtkama ili akademskom zajednicom kako bi razvile novi proizvod ili uslugu i dovele ih na razinu spremnu za izlazak na trite.

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:
TEHNOLOKI PARK VARADIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduze?a, Zagreba?ka 89, 42 000 Varadin, OIB: 18115028597, Telefon:
042/500 050, Internetska adresa: http://www.tp-vz.hr/ , kojeg zastupa direktor, mr.sc. Andrija Petrovi? dipl.inf., tel: 042/500 050, e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/,
koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,

 

PRAVO SUDJELOVANJA:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizi?ke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan ?lan autorskog tima ili autor natje?ajnog rada ovlateni
arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata. Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Op?im uvjetima natje?aja.

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:
Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku.

 

NATJE?AJNA PODLOGA:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijede?a dokumentacija:
OP?I UVJETI NATJE?AJA
PROGRAM NATJE?AJA (tekstualni i grafi?ki dio).
Natjecatelji mogu preuzeti natje?ajne podloge u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i
prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj
se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista
?e biti dostavljena natjecatelju potom, uz pla?anje naknade potanskih trokova

 

ROKOVI:
Po?etak natje?aja: 1.09.2014. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 19.09.2014. god.
Rok za davanje odgovora na pitanja: 26.09.2014. god.
Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova: 3.11.2014. god. do 16 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka
na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 16 sati.
Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: TEHNOLOKI PARK VARADIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduze?a,
Zagreba?ka 89, 42 000 Varadin. Na omotu poiljke je potrebno obavezno navesti: TEHNOLOKI PARK VARADIN Arhitektonsko-urbanisti?ki natje?aj
NE OTVARATI.

 

OCJENJIVA?KI SUD, STRU?NI SAVJETNIK, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu pet (5) ?lanova:
1. Vedran Kogl, dipl.ing.arh., ovlateni arhitekt, predstavnik provoditelja
2. Mr.sc. Andrija Petrovi?, dipl.inf., predstavnik raspisiva?a
3. Darinka Brakus, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, predstavnik provoditelja
4. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predstavnik raspisiva?a
5. Alenka Piber?nik, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Zamjenik ?lana
Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, predstavnik provoditelja
Stru?ni savjetnik
Eduard Vitkovi?, dipl.ing.stroj.
Tehni?ka komisija
1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, predstavnik raspisiva?a
2. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Tajnica natje?aja
1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

 

NAGRADE:
Ako do odre?enog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stru?no izra?eni i odgovaraju Uvjetima natje?aja, Ocjenjiva?ki sud se obvezuje
dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

Nagrade prema redoslijedu
Broj nagrada
Neto iznos
I. nagrada  80.000,00 kn
II. nagrada 65.000,00 kn
III. nagrada  55.000,00 kn
IV. nagrada 45.000,00 kn
V. nagrada 35.000,00 kn
UKUPNO 280.000,00 kn

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Pored formalnih kriterija uskla?enosti rada s uvjetima raspisa natje?aja (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju
radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati slijede?e osnovne kriterije:
- Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst
- Prostorna i oblikovna kvaliteta
- Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
- Odrivost - energetski osvijeten koncept na bazi zelene tehnologije
- Svi nagra?eni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

 

UGOVARANJE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Omotnicu prvonagra?enog rada pod imenom Osoba ovlatena za projektiranje otvaraju ovlatene osobe Naru?itelja/Raspisiva?a. Ukoliko uvjeti i
dokazi sposobnosti prvonagra?enog autora udovoljavaju traenima, Naru?itelj/Raspisiva? ?e pozvati prvonagra?enog autora odnosno Osobu ovlatenu
za projektiranje na pregovara?ki postupak bez prethodne objave radi sklapanja ugovora o javnim uslugama. U slu?aju da autor prvonagra?enog rada
ne udovoljava traenim uvjetima i dokazima sposobnosti Naru?itelj/Raspisiva? otvara omotnicu drugonagra?enog rada te provodi identi?an postupak
provjere uvjeta i dokaza sposobnosti. Naru?itelj/Raspisiva? ?e provoditi provjeru uvjeta i dokaza sposobnosti sukladno formiranoj rang listi
Ocjenjiva?kog suda, tako dugo dok autor odnosno Osoba ovlatena za projektiranje ne udovolji traenim uvjetima i dokazima sposobnosti.

 

NA?IN I UVJETI UTVR?IVANJA SPOSOBNOSTI NATJECATELJA/OSOBE OVLATENE ZA PROJEKTIRANJE:
Utvr?ivanje sposobnosti osobe ovlatene za projektiranje koja se predlae za sudjelovanje u pregovara?kom postupku sukladno Zakonu o javnoj
nabavi vrit ?e se kroz dokazivanje pravne i poslovne sposobnosti i dokazivanje o nepostojanju razloga za isklju?enje, to je detaljno definirano
u Op?im uvjetima natje?aja.

OSTALI NAVODI:
Sadraj izjave o sudjelovanju natjecatelja detaljno je navedena pod to?kom VIII. Op?ih uvjeta natje?aja, to?ka A) OMOTNICA S NATPISOM AUTOR,
podto?ka c).
Ostali uvjeti natje?aja tako?er su detaljno navedeni u Op?im uvjetima natje?aja.
Natje?aj je objavljen u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/2013, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja
arhitekture i urbanizma (NN 112/06), koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici duni pridravati.

 

OCJENJIVA?KI SUD

 


Link na Op?e Uvjete natje?aja: https://www.dropbox.com/s/992h9yzlp5qok79/Opci_uvjeti_1_09_2014_konacno.pdf?dl=0
Link na e-oglasnik javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
E-mail za podizanje podloga: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript