TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN / TPV - CKOIE  

ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJ 

ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA

09.2014.

Arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)
INVESTITOR I RASPISIVAČ:
TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin
ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin
Registarski broj natječaja: 184-14-VŽ-AU;
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: TPV II/1-2014

ODGOVORI OCJENJIVAČKOG SUDA NA PITANJA NATJECATELJA
(primljena u roku sukladno Općim uvjetima natječaja - do 19.09.2014. god.)

Pitanje 1:
Da li postoje kakve negativne posljedice u slučaju da se prijavi na natječaj, preuzme natječajna podloga ali ne preda natječajno rješenje?
Odgovor:
Nema nikakvih negativnih posljedica ukoliko se prijavi na natječaj i preuzme natječajna podloga, a ne preda natječajno rješenje. Natječajna podloga je izrađena u digitalnom obliku i besplatna je, te preuzimanjem iste nema obveze za potencijalnog natjecatelja da preda natječajni rad.

Pitanje 2:
I would like to know if there some english documentations for the public tender or a new building Varaždin Technology Park-Competence Centre for Renewable Energy Sources (TPV – CKOIE).
/Željela bih znati da li postoji dokumentacija na engleskom jeziku za javni natječaj za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)./
Odgovor:
The tender documentation is made only in Croatian.
/Natječajna dokumentacija izrađena je na hrvatskom jeziku i Općim uvjetima natječaja nije predviđeno njeno prevođenje na engleski ili koji drugi strani jezik. Sam natječaj se provodi na hrvatskom jeziku (objavljeno u Oglasu o raspisu natječaja), a prema Općim uvjetima natječaja omogućena je predaja natječajnog rada na hrvatskom ili na engleskom jeziku (točka VIII., podtočka 8.1.).
S obzirom da se radi o natječaju u postupku javne nabave i to velike vrijednosti, isti je objavljen i u Službenom listu Europske unije (Elektronski oglasnik EU). U Službenom listu Europske unije objavljena je skraćena verzija natječaja na engleskom jeziku (web adresa: http://ted.europa.eu/) pod brojem 214/S 168-299668. Detalji o objavi mogu se vidjeti na slijedećoj adresi (tj. unošenjem slijedećeg teksta u internetski preglednik): http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299668-2014:TEXT:HR:HTML .
Nadalje, Općim uvjetima natječaja definirani su uvjeti sposobnosti i za natjecatelje koji nisu hrvatski državljani (točka VIII. poglavlje C.1.), te je određeno je da su natjecatelji dužni sve dokaze sposobnosti dostavljati na hrvatskom jeziku, odnosno ukoliko isti nisu na hrvatskom jeziku, dokazi moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja (osim natječajnog rada koji se može predati na hrvatskom ili engleskom jeziku, kao što je već rečeno)./

Grupa pitanja - 3:
Pitanje 3.1. Prema GUP-u Varaždina iz 2006 servisna cesta ne ide cijelom dužinom naše parcele, kako je u natječaju ucrtana. Što je važeće?
Odgovor:
Koridor kakav je naveden i prikazan u Programu natječaja je važeći.

Pitanje 3.2. Dimenzioniranje tuševa i garderoba: možete li objasniti? Odakle brojka od 15 muških, te 15 ženskih zahoda (u tablicama), dok se u tekstu spominju samo 3M i 3Ž?
Odgovor:
Brojka 15 iz tablice odnosi se na površinu pojedine grupe tuševa i zahoda, a ne na broj jedinica. Mjerodavan je broj 3 M i 3 Ž iz teksta.

Pitanje 3.3. Dimenzioniranje sanitarija za restoran:prema pravilniku (NN 138/06)) trebala bi biti 3 nužnika i 2 umivaonika za žene, te 2 nužnika i 2 pisoara i 2 umivaonika za muškarce. U natječaju piše 2M, 2Ž. Što je relevantno?
Odgovor:
Potrebno je pridržavati se Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani", „Barovi", „Catering objekti" i „Objekti jednostavnih usluga" (NN br. 82/07, 82/09, 75/12, 69/13).

Pitanje 3.4. U natječajnom zadatku piše da igraonice treba razmjestiti na zasebne 3 lokacije. Također kaže da koriste tuševe locirane uz laboratorije. Prema tome nije poželjno ih disperzirati na 3 lokacije, jer će u tom slučaju tuševi biti predaleko. Dali se moraju disperzirati igraonice?
Odgovor:
Igraonice se ne moraju disperzirati, već ovise o projektantskom rješenju i sadržaju igraonice. Vrsta sadržaja u igraonici uvjetuje i potrebu za tušem.

Pitanje 3.5. Sanitarije za zaposlenike se nalaze na svim etažama i dimenzioniraju se prema broju radnih mjesta (1/2M, 1/2Ž)......Možete li ovo objasniti?
Odgovor:
Pretpostavka je da 50% zaposlenika koristi sanitarije za muškarce, a 50% za žene.

Pitanje 3.6. Da li treba projektirati dio parcele koji ostaje neizgrađen (dio koji je izvan granica GUP-a)?"
Odgovor:
Potrebno je predložiti uređenje navedenog područja koje nije sastavni dio buduće građevne čestice TPV – CKOIE, ali neposredno graniči s njom te prostor treba sagledavati sveobuhvatno.
Navedeno područje je priobalje rijeke Plitvice gdje je sukladno važećoj planskoj dokumentaciji - PPUG Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/05), moguće uređivati parkovne i rekreacijske sadržaje (bez građevina) poštujući krajobrazne i prirodne vrijednosti, a sukladno odredbama za provođenje točka 2.3.2.8., 6.1.4. stavak 2. i 6.1.9. stavak 3.

Grupa pitanja - 4:
Pitanje 4.1. Možete li nam dostaviti u dwg formatu:
- Situaciju u kojoj je jasno vidljiva točna tlocrtna pozicija zgrade „Solvis" ?
- Situaciju u kojoj su nacrtani točni elementi profila postojeće istočne prometnice i buduće zapadne prometnice?
Odgovor:
- Navedeno nije sastavni dio natječajne podloge.
- Traženi elementi prometnica su na ovoj poveznici za preuzimanje: https://www.dropbox.com/sh/lf5vxes1glbua6q/AACNDo6Ph99TtjLHKw3R8AvJa?dl=0

Pitanje 4.2. Koja je namjena zgrade do trafostanice koja se nalazi u južnom dijelu područja ukupnog obuhvata? Može li se ukinuti ograđeno zatravnjeno dvorište predmetne zgrade te se oblikovno pripojiti negrađevinskom dijelu obuhvata TPV-a ?
Odgovor:
Navedena građevina u vlasništvu je komunalnog poduzeća Varkom d.d. Varaždin i njena namjena je „evakuacija (prepumpavanje) oborinskih voda u rijeku Plitvicu". Ne može se "ukinuti" zbog tehničko-tehnoloških razloga, ali se mogu predložiti poboljšanja.

Pitanje 4.3. Obzirom da je navedeno da podzemnu garažu treba projektirati bez sprinkler instalacije, znači li to da bi i za nadzemne etaže trebalo „ izbjeći" sprinkler instalaciju?"
Odgovor:
Ovisno o rješenju, projektant može koristiti bilo koje elemente zaštite od požara, uključujući i sprinkler za nadzemne etaže, a ukoliko rješenje to opravdava dozvoljena je i primjena sprinklera u podzemnoj garaži.

OCJENJIVAČKI SUD
Varaždin, 25.09.2014. god.