Arhitektonsko - urbanisti?ki natje?aj

 

TEHNOLOKI PARK VARADIN / TPV - CKOIE 

 

Rezultati

 

15.12.2014.

 

SLIKA POBJEDNICKOG RADA

 

 

 

 TEHNOLOKI PARK VARADIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduze?a DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

    OBJAVLJUJU REZULTATE za Arhitektonsko-urbanisti?ki, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni

 N A T J E ? A J

za izradu idejnog arhitektonsko urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu Tehnolokog parka Varadin Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV CKOIE)

 

INVESTITOR I RASPISIVA?: TEHNOLOKI PARK VARADIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduze?a, Zagreba?ka 89, 42 000 Varadin, OIB: 18115028597, Telefon: 042/500 050, Internetska adresa:   http://www.tp-vz.hr/ , kojeg zastupa direktor, mr.sc. Andrija Petrovi?, dipl.inf., tel: 042/500 050, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,

SVRHA I CILJ natje?aja bio je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu  Tehnolokog parka, kojim ?e se odrediti i cjelovito ure?enje prostora obuhvata natje?aja. Izgradnjom nove zgrade TPV CKOIE namjerava se proiriti opseg djelovanja Tehnolokog parka Varadin i uspostaviti tehnoloko-poslovni centar koji je konkurentan u klju?nim sektorima ekonomije na me?unarodnoj razini.

Pored formalnih KRITERIJA uskla?enosti rada s uvjetima raspisa natje?aja (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud je valorizirao slijede?e osnovne kriterije:

-       Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst

-       Prostorna i oblikovna kvaliteta

-       Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja

-       Odrivost - energetski osvijeten koncept na bazi zelene tehnologije

-       Svi nagra?eni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

PRAVO SUDJELOVANJA su imale sve fizi?ke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan ?lan autorskog tima ili autor natje?ajnog rada ovlateni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

Natje?aj je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) ukoliko iste nisu  bile suprotne Zakonu o javnoj nabavi.  

Natje?aj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadaju?im trokovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno ?lanku 45. stavak 4. to?ka 2. Zakona o javnoj nabavi. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uklju?uju?i procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovara?kog postupka javne nabave bez prethodne objave.

Na natje?aj, koji je trajao od 1.09.2014. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 3.11.2014. god. zaprimljeno je ukupno 25 radova (19 regularno i 6 neanonimo).

REGISTARSKI BROJ NATJE?AJA: 184-14-V-AU, OZNAKA IZ PLANA JAVNE NABAVE Raspisiva?a natje?aja: TPV II/1-2014.

OCJENJIVA?KI SUD koji je djelovao u sastavu: Vedran Kgl, dipl.ing.arh. predsjednik OS-a, prof.dr.sc. Vjeran Strahonja dopredsjednik OS-a, mr.sc. Andrija Petrovi?, dipl.inf., Darinka Brakus, dipl.ing.arh., Alenka Piber?nik, dipl.ing.arh., Valentina Fitrek, dipl.ing.arh. zamjenik ?lana OS-a, na VII. plenarnoj sjednici odranoj 27.11.2014. donio je ve?inom glasova slijede?u Odluku:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  80.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem  10

AUTOR: STUDIO NEXAR d.o.o.

             Zdenka aroli?, dipl.ing.arh.

SURADNICI: Vedrana Bikup, mag.ing.arch.

                   Bruno Brkovi?, gra?.teh.

IZRADA 3D VIZUALIZACIJE vanjski suradnik:

       Matija Kokot, dipl.ing.arh.

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 65.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 13

AUTOR: SODA

PROJEKTNI TIM:

Arhitektura: SODA Zagreb

      Vedran Juki?, dipl.ing.arh., Sabina Plee, mag.ing.arh., Vedran Druina, dipl.ing.arh.,

      Maa Medo, mag.ing.arh., Matija Sedak, stud.arh.

Odrivost:   ENPLUS Beograd

Ranko Bozovi?, dipl.ma.in., Ljiljana Simi?, dipl.ma.in., Branka ivkovi?, dipl.ma.in., Snjeana Budimir, dipl.ma.in., Valentina Vukovi?, dipl.ma.tehnol., David Mitrinovi?, dipl.ma.tehnol., Nenad Altman, dr.ek.nauka, Dejan Stepanovi?, dipl.ma.in., Miroslav Futar, ma.tehni?ar., ?edo Maksimovi?, pr.dr.gra?.nauka, Ljubislav Stameni?, dr.ma.nauka, Istvan Kenyeres, dr.nauka, Rako Neveni?, dr.geog.nauka, arko Stevanovi?, pr.dr.ma.nauka, Zvezdan Tomanovi?, dipl.ma.in.

Konstrukcija: ARHITEKTONSKI FAKULTET Zagreb

        Josip Gali?, doc.dr.sc., dipl.ing.gra?.

Sigurnost: INSPEKTING Zagreb

    Maksim Carevi?, el.teh., Jasmina Kadija, dipl.ing.arh.   

                             

 

III. Nagrada  u neto iznosu 55.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 3

AUTOR: Dario Trava, dil.ing.arh., ATP Projektiranje d.o.o. Zagreb

SURADNICI I STRU?NJACI uklju?eni u izradu natje?ajnog rada unutar tvrtke ATP Projektiranje d.o.o.: Matthus Wasshuber, Katharina Schmidt, Michael Lyon, Florent Souly, Adrijana Bajric, Klaudija Duspara, Martin Krautgartner, Iva Kova?i?, Michael Haugeneder, Tobias Hutter, Florian Stift, Amra Ivojevi?, Melanie Wiedeck, Giacomo Dodig

 

 

 

IV. Nagrada u neto iznosu 45.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12

AUTORI: Nika Bari?i?, dipl.ing.arh.

  Damir Petric, dipl.ing.arh.

  Hrvoje Vidovi?, dip.ing.arh.

 

V.  Nagrada u neto iznosu 35.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 8

AUTORI: Stanislav Mladini?, dipl.ing.arh.

  Toni Boban, mag.ing.arh.

 

 

Za Ocjenjiva?ki sud:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja            

                

Projekt Izrada projektne dokumentacije za Tehnoloki park Varadin (TPV-CKOIE) sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativni program Regionalna konkurentnost te hrvatski Dravni prora?un u ukupnom iznosu od  15.442.127,28 kn. Ukupna vrijednost projekta je  15.678.729,68 kn.

Sadraj ovog materijala isklju?iva je odgovornost Tehnolokog parka Varadin.