Arhitektonsko - urbanisti?ki natje?aj 

 

CENTAR ZA POSJETITELJE LEPOGLAVA / CENTAR PAVLINA   

 

Objava  

 

22.12.2014. 

 

 GRAD LEPOGLAVA
raspisuje, a

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)
organizira i provodi

Arhitektonsko-urbanisti?ki, op?i, jednostupanjski za realizaciju
NATJE?AJ
za izradu
idejnog arhitektonsko urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu
Centar za posjetitelje Centar pavlina" Lepoglava

 

Registarski broj natje?aja: 5-14/LP-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisiva?a natje?aja: B-39/14

INVESTITOR I RASPISIVA?:
Grad Lepoglava, Antuna Mihanovi?a 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, Internetska adresa: http://www.lepoglava.hr/ kojeg zastupa gradona?elnik Marijan kvari?, dipl.ing., Telefon: +385 (0)42/770-410, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., Telefon: +385 098 818 174, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:
Svrha i cilj natje?aja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu Centar za posjetitelje Centar pavlina" Lepoglava, kojim ?e se odrediti i cjelovito ure?enje prostora obuhvata natje?aja.
Natje?aj je pokrenut iz elje i potrebe za ja?anjem identiteta Grada Lepoglave na na?in obnavljanja i ja?anja povijesnog naslije?a koje je sadrano u ivotu i sje?anju lokalne zajednice novi Centar za posjetitelje mora sa?uvati, zatititi te po mogu?nosti i stvoriti novi vid kulturnog identiteta Grada.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizi?ke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan ?lan autorskog tima ili autor pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt u?lanjen u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Op?im uvjetima natje?aja.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom.
?lanovi Ocjenjiva?kog suda, njihovi zamjenici, ?lanovi Tehni?ke komisije, sastavlja? natje?ajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz ue radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom natje?aju.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:
Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku.

NATJE?AJNI ELABORAT:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijede?a dokumentacija:
OP?I UVJETI NATJE?AJA
PROGRAM ZA PROVEDBU NATJE?AJA (tekstualni i grafi?ki dio).
Natje?ajna podloga pripremljena je na digitalnom mediju, te je natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista ?e biti dostavljena natjecatelju potom.
Izra?iva?i Natje?ajnog elaborata su: Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , OIB: 27769951480 i Maja Kireta, dip.ing.arh., Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , OIB: 45110376426.

ROKOVI:
Po?etak natje?aja: 22.12.2014. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 9.01.2015. god.
Rok za davanje odgovora na pitanja: 20.01.2015. god.
Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova: 23.02.2015. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.
Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovi?a 12, 42250 Lepoglava, s naznakom NE OTVARAJ Natje?ajni rad za Centar pavlina Lepoglava". Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime poiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom poiljatelja. Ukoliko se natje?ajni rad alje potom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti poiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natje?ajnog rada pod ?poiljatelj? ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natje?ajnog rada niti upu?ivati na autora natje?ajnog rada.

OCJENJIVA?KI SUD, STRU?NI SAVJETNIK, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu pet (5) ?lanova:
1. Mia Roth ?erina, dipl.ing.arh, predstavnica provoditelja predsjednica Ocjenjiva?kog suda
2. Marijan kvari?, dipl.ing, predstavnik raspisiva?a
3. Emilija Vlahek, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, predstavnica provoditelja
4. Dragana Lucija Ratkovi? Aydemir, mag. str. povijesti umjetnosti, predstavnica raspisiva?a
5. eljko Trstenjak, dipl.ing.arh, predstavnik provoditelja
Zamjenica ?lana
Margareta Zidar, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, predstavnica provoditelja
Tehni?ka komisija
1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, predstavnica raspisiva?a
2. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Tajnica natje?aja
1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

NAGRADE:
Ako do odre?enog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stru?no izra?eni i odgovaraju Uvjetima natje?aja, Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu
Broj nagrada
Neto iznos
I. nagrada 1 75.000,00 kn
II. nagrada 1 50.000,00 kn
III. nagrada 1 25.000,00 kn
UKUPNO 3 150.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati slijede?e Osnovne kriterije:
- Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst
- Prostorna i oblikovna kvaliteta
- Harmonija s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima kompleksa biveg pavlinskog samostana
- Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja
- Odriva gradnja
- Svi nagra?eni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

UGOVARANJE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST:
Natje?aj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadaju?im trokovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno ?lanku 45. stavak 4. to?ka 2. Zakona o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata po Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata", uklju?uju?i procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama. Ugovor o uslugama za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije namjerava se sklopiti na temelju pregovara?kog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvo nagra?enim pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednosti Ugovora o uslugama za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije iznosi 600.000,00 kn s uklju?enim PDV-om. Procijenjena vrijednost nabave: 787.500,00 kn s PDV-om.

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti natje?aja detaljno su navedeni u Op?im uvjetima natje?aja. Link na Op?e uvjete: https://www.dropbox.com/sh/jb3j7eldj9g4q0z/AACtrhuF4tcAASLne2v3F1jaa?dl=0

Natje?aj je objavljen u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/2013, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruenja hrvatskih arhitekata, koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici duni pridravati.

OCJENJIVA?KI SUD