Arhitektonsko - urbanisti?ki natje?aj 

 

CENTAR ZA POSJETITELJE LEPOGLAVA / CENTAR PAVLINA   

 

Rezultati  

 

19.3.2015. 

  

 

 

GRAD LEPOGLAVA i  DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Arhitektonsko-urbanisti?ki, op?i jednostupanjski za realizaciju

 

N A T J E ? A J

 

 

 

za izradu idejnog arhitektonsko urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu Centar za posjetitelje Centar pavlina Lepoglava

 

 

 

LINK NA PRVONAGRA?ENE RADOVE: 

 

https://www.dropbox.com/sh/10ptbnhycovir4h/AAA0I1UCW28jPSzmULtkxY-Ga?dl=0

 

 

INVESTITOR I RASPISIVA?: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovi?a 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, kojeg zastupa gradona?elnik Marijan kvari?, Telefon: +385 (0)42/770-410, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

IZRA?IVA?I NATJE?AJNOG ELABORATA: Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , OIB: 27769951480 i Maja Kireta, dip.ing.arh., Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , OIB: 45110376426.

REGISTARSKI BROJ NATJE?AJA: 5-14/LP-UA/NJN

EVIDENCIJSKI BROJ JAVNE NABAVE: Oznaka iz Plana javne nabave Raspisiva?a natje?aja: B-39/14;

ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-PRIJAVA PROJEKTA CENTAR ZA POSJETITELJE CENTAR PAVLINA LEPOGLAVA; CPV:71200000-0

SVRHA I CILJ natje?aja bili su dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanisti?kog rjeenja za novu zgradu Centar za posjetitelje Centar pavlina Lepoglava, kojim ?e se odrediti i cjelovito ure?enje prostora obuhvata natje?aja.

Natje?aj je pokrenut iz elje i potrebe za ja?anjem identiteta Grada Lepoglave na na?in obnavljanja i ja?anja povijesnog naslije?a koje je sadrano u ivotu i sje?anju lokalne zajednice novi Centar za posjetitelje mora sa?uvati, zatititi te po mogu?nosti i stvoriti novi vid kulturnog identiteta Grada.

Pored formalnih KRITERIJA uskla?enosti rada s uvjetima raspisa natje?aja (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud je valorizirao slijede?e osnovne kriterije: Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst,  Prostorna i oblikovna kvaliteta,  Harmonija s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima kompleksa biveg pavlinskog samostana, Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja,  Odriva gradnja,  Svi nagra?eni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.

PRAVO SUDJELOVANJA su imale sve fizi?ke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan ?lan autorskog tima ili autor natje?ajnog rada ovlateni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno hrvatskim propisima. Op?im uvjetima natje?aja bili su definirani pravo i mogu?nosti sudjelovanja stranih natjecatelja.

Na natje?aj, koji je trajao od 22. prosinca 2014. god. do roka za predaju natje?ajnih radova 23. velja?e 2015. god. zaprimljen je ukupno 41 rad.

OCJENJIVA?KI SUD je djelovao u sastavu: Mia Roth ?erina, dipl.ing.arh. predsjednica, Marijan kvari?, dipl.ing., Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica, Dragana Lucija Ratkovi? Aydemir, mag. str. povijesti umjetnosti, eljko Trstenjak, dipl.ing.arh., Margareta Zidar, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica - zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda.

TEHNI?KA KOMISIJA: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlatena arhitektica i Antonija Bogadi, dipl.ing.arh.

TAJNICA KOMISIJE: Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Ocjenjiva?ki sud je na IX. sjednici odranoj 17. oujka 2015. god. jednoglasno dodijelio slijede?e nagrade:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  75.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 25

     AUTORI: doc.mag. Toma Kruec, udia., Lena Kruec, udia.,  doc. Lovorka Prpi?, dipl.ing.arh.,

       Vid Kurin?i?, udia.,  Jurij Nemec, udia.,  dr. Ana Ku?an, udika.,  Luka Javornik, udika.

     SURADNICI: Miha Munda, abs.arh., Nea Novak, abs.arh., Rok Staudacher, abs.arh.,

            Barbara unkovi?, abs.arh., Danijel Mohori?, abs.kraj.arh.

 II.  Nagrada  u neto iznosu 50.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 6

      AUTORI: Melita ?avlovi?, dip.ing.arh., Antun Sevek, dipl.ing.arh.

 

 

III. Nagrada  u neto iznosu 25.000,00 kn dodijeljena je radu pod ifrom 11

      AUTORI: prof. Hrvoje Njiri?, Iskra Filipovi?, dipl.ing.arh., Nika Delalija, dip.ing.arh.

      SURADNICI: Ljiljana Besednik, dipl.ing.arh. (svi iz njiri? + arhitekti d.o.o.).

Natje?aj je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza koje nisu suprotne Zakonu o javnoj nabavi. 

Natje?aj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadaju?im trokovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno ?lanku 45. stavak 4. to?ka 2. Zakona o javnoj nabavi. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata po Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata, uklju?uju?i procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovara?kog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvo nagra?enim autorom, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednosti Ugovora o uslugama za izradu projektno-tehni?ke dokumentacije iznosi 600.000,00 kn s uklju?enim PDV-om, a procijenjena vrijednost nabave: 787.500,00 kn s PDV-om.

Za Ocjenjiva?ki sud:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Tajnica natje?aja            

Projekt Centar za posjetitelje Centar pavlina sufinanciran je od Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 360.000,00 kuna.