Urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazni natje?aj 

PARK 12 BRANITELJA SA SPOMEN OBILJEJEM U LEPOGLAVI

Objava

19.9.2016.

 

slika za objavu  smanjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD LEPOGLAVA

raspisuje, a

 

DRUTVO ARHITEKATA VARADIN (DAV)

organizira i provodi

 

 

N A T J E ? A J

 

za izradu idejnog urbanisti?ko arhitektonsko - krajobraznog rjeenja:

Park 12 branitelja sa spomen obiljejem u Lepoglavi

 

 

Registarski broj natje?aja: 30-16/LE-AUK/JN

Broj iz Plana nabave Grada Lepoglave za 2016.godinu:

PREDMETI NABAVE NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI

BAGATELNA NABAVA

Redni broj bagatelne nabave:  43/BN. - Javni urbanisti?ko arhitektonsko - krajobrazni natje?aj

               za izradu idejnog rjeenja: Park 12 branitelja sa spomen obiljejem u Lepoglavi

 

 

VRSTA, STUPANJ SLOENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJE?AJA

Natje?aj je: urbanisti?ko - arhitektonsko - krajobrazni, op?i, jednostupanjski, prvog stupnja sloenosti, za realizaciju.

 

INVESTITOR I RASPISIVA?:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovi?a 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, Internetska adresa: http://www.lepoglava.hr/ kojeg zastupa gradona?elnik Marijan kvari?, Telefon: +385 (0)42/770-411, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail adresa: lepoglava@lepoglava.hr 

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Drutvo arhitekata Varadin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varadin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fitrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   

 

IZRA?IVA?I NATJE?AJNOG ELABORATA:

Izra?iva?i Natje?ajnog elaborata su: Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varadin, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , Telefon: 098/791-090 i Valentina Fitrek, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varadin, E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Telefon: +385 091/369-3263.

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJE?AJ:

Natje?aj ?e se provoditi na hrvatskom jeziku.

 

PREDMET I SVRHA NATJE?AJA:

Predmet i svrha natje?aja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanisti?ko arhitektonsko - krajobraznog rjeenja za Park 12 branitelja sa spomen obiljejem u Lepoglavi, na na?in da se formira novi park sa spomen obiljejem kako bi se odala po?ast palim lepoglavskim braniteljima. Park bi bio dopuna novom vizualnom identitetu i vrijednoj batini Grada Lepoglave koja ?e time dobiti visokovrijedan suvremeni javni prostor i novu to?ku okupljanja gra?ana i posjetitelja. Odabrano rjeenje ?e posluiti kao stru?na pologa za potrebnu projektno - tehni?ku dokumentaciju.

 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANI?ENJA ZA SUDJELOVANJE:

Pravo sudjelovanja imaju sve fizi?ke stru?ne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natje?ajnog rada ovlateni arhitekt/ica ili ovlateni arhitekt/ica urbanist/ica ili ovlateni krajobrazni arhitekt/ica ili  dipl.ing.arh. ili mag.ing.arh Mogu?nost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natje?aja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natje?aju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natje?ajnog rada kao suradnici ne mogu predati natje?ajni rad samostalno. 

Zaposlenici raspisiva?a, zaposlenici provoditelja u slu?aju da je provoditelj pravna ili fizi?ka osoba ured ovlatenog arhitekta, voditelj natje?aja, zamjenik voditelja natje?aja, ?lanovi ocjenjiva?kog suda, zamjenica ?lana ocjenjiva?kog suda, tajnica natje?aja, ?lanica tehni?ke komisije, izra?iva?i natje?ajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi naruili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlu?ivanje ocjenjiva?kog suda, ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natje?aju. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natje?aja, ako se time ugroava konkurencija.

 

NATJE?AJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natje?ajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu  registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , nakon ?ega ?e im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natje?ajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s posluitelja. Ukoliko natjecatelj trai natje?ajnu podlogu i u analognom obliku, ista ?e biti dostavljena natjecatelju potom.

 

ROKOVI:

Po?etak natje?aja: 19.09.2016. god.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 4.10.2016. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Rok za davanje odgovora na pitanja: 11.10.2016. god. Pisani odgovori bit ?e objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natje?ajne podloge i ostavili svoju adresu elektroni?ke pote.

Rok, na?in i vrijeme predaje natje?ajnih radova:  03.11.2016. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slu?aju slanja potom, poiljka na poti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natje?ajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovi?a 12, 42250 Lepoglava, s naznakom NE OTVARAJ natje?ajni rad Park 12 branitelja.

Na?in slanja definiran je Uvjetima natje?aja.

 

?LANOVI I ZAMJENICA ?LANA OCJENJIVA?KOG SUDA, STRU?NA SAVJETNICA, TEHNI?KA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjiva?ki sud u sastavu tri (3) ?lana:

?lanovi Ocjenjiva?kog suda

1. Kata Marunica, dipl.ing.arh. predsjednica Ocjenjiva?kog suda

2. Mr.sc. Zdravko Jakop,  pomo?nik ministra obrane RH

3. Zdenka aroli?, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica

Zamjenica ?lana Ocjenjiva?kog suda

Nives Gorski, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica

Tehni?ka komisija

Valentina Fitrek, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica

Tajnica natje?aja

Emanuela Gr?an, dipl.ing.arh, ovlatena arhitektica

 

NAGRADE:

Ako do odre?enog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stru?no izra?eni i odgovaraju Uvjetima natje?aja, Ocjenjiva?ki sud se obvezuje dodijeliti sljede?e nagrade u to?nom iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

      Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

   1. nagrada

1

10.000,00 kn

   2. nagrada

1

6.000,00 kn

   3. nagrada

1

4.000,00 kn

                      UKUPNO                                            3                            20.000,00 kn

 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: uskla?enost rada s Uvjetima natje?aja, Programom natje?aja i prostorno-planskom dokumentacijom.

Isklju?it ?e se radovi:  - Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima

-  Koji ne sadre priloge navedene ovim uvjetima

-  ?ija oprema natje?ajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima

-  Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natje?aja i ostalim uvjetima natje?aja

Pored uskla?enosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadraja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjiva?ki sud ?e valorizirati radove prema slijede?im Osnovnim kriterijima:

-       Prostorni koncept u odnosu na iri i ui urbani kontekst

-       Prostorna i oblikovna kvaliteta

-       Harmonija suvremenog izri?aja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima

-       Racionalnost i ekonomi?nost rjeenja

-       Svi nagra?eni radovi moraju biti provedivi.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 250.000,00 kn (bez PDV-a).

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE iznosi 40.000,00 kn (bez PDV-a).

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA za izradu projektno tehni?ke dokumentacije (izvedbeni projekt s pripadaju?im trokovnicima za potrebe nabave radova) iznosi 20.000,00kn (bez PDV-a), a njena izrada ugovorit ?e se za podru?je ue zone obuhvata, s prvonagra?enim natjecateljem.

U slu?aju nemogu?nosti postizanja dogovora s prvonagra?enim, realizacija se dogovara redom sa sljede?im rangiranim do postizanja dogovora.

 

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natje?aja.

Natje?aj je objavljen u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Slubeni vjesnik Varadinske upanije broj 22/14), i odredbama Pravilnika o natje?ajima s podru?ja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ure?enja i ure?enja krajobraza (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridravati.

 

 

OCJENJIVA?KI SUD